ऋषि खोजें

सामवेद में तिरश्चीराङ्गिरसः के 9 संदर्भ मिले

यो रयिं वो रयिन्तमो यो द्युम्नैर्द्युम्नवत्तमः । सोमः सुतः स इन्द्र तेऽस्ति स्वधापते मदः ॥३५१॥