देवता खोजें
अथर्ववेद में कुल 663 देवता!
अंशः, भगः, वरुणः, मित्रम्, अर्यमा, अदितिः, मरुद्गणः ( 1) अक्षर पङ्क्ति ( 1) अक्षि ( 1) अग्नाविष्णू ( 2) अग्निः ( 244) अग्निः, आयुः, बृहस्पतिः ( 1) अग्निः, इन्द्रः ( 1) अग्निः, इन्द्रः, मित्रावरुणौ, भगः, पूषा, सोमः ( 1) अग्निः, इन्द्रः, सोमः ( 1) अग्निः, विश्वकर्मा ( 1) अग्निः, हिरण्यम् ( 4) अग्नीन्द्रः ( 1) अग्नीषोमौ ( 7) अग्न्यादयः ( 14) अघ्न्या ( 5) अजः पञ्चौदनः ( 38) अजशृङ्ग्योषधिः ( 8) अतिथिः, विद्या ( 73) अतिमृत्युः ( 7) अदिति ( 6) अदितिः, आपः, प्रजापतिः ( 1) अध्यात्मम् ( 56) अध्यात्मम्, मन्युः ( 34) अध्यात्मम्, रोहितः, आदित्यः ( 55) अनुमतिः ( 6) अनुष्टुप् ( 94) अनुष्टुब्गर्भा त्रिष्टुप् ( 1) अन्तरिक्षम् ( 1) अन्तरिक्षम्, पृथिवी, द्यौः, अग्निः ( 3) अपचिद् भैषज्यम् ( 3) अपचिद् भैषज्य्म् ( 1) अपांनपात् सोम आपश्च देवताः ( 12) अपामार्गवीरुत् ( 3) अपामार्गो वनस्पतिः ( 24) अप्सराः ( 4) अप्सरासमूहः ( 3) अभीवर्तमणिः, ब्रह्मणस्पतिः ( 6) अमावस्या ( 4) अरातिसमूहः ( 8) अरिनाशनम् ( 1) अरुन्धती ( 1) अर्बुदिः ( 26) अर्यमा ( 3) अर्यमा, बृहस्पतिः, इन्द्रः, वातः, विष्णुः, सरस्वती, सविता, वाजी ( 1) अर्यमा, भगः, बृहस्पतिः, देवी ( 1) अलक्ष्मीनाशनम् ( 1) अश्वत्थः (वनस्पतिः) ( 8) अश्विनीकुमारः, बृहस्पतिः ( 1) अश्विनीकुमारौ ( 4) अश्विनीकुमारौ, उषासानक्ता, अपांनपात्, त्वष्टा ( 1) अश्विनीकुमारौ, द्यौष्पिता ( 1) अश्विनौ ( 39) असिक्नी वनस्पतिः ( 4) असुरः ( 2) अस्तृतमणिः ( 7) आकूतिः ( 1) आज्यम्, अग्निः ( 9) आञ्जनम् ( 17) आत्मा ( 66) आदित्यः ( 3) आदित्यगणः ( 6) आदित्यगणः, रुद्रगणः ( 1) आदित्यगणः, वसुगणः, पितरः, अङ्गिरसः ( 1) आदित्यरश्मिः ( 1) आपः ( 25) आपः, अग्निः ( 2) आपः, चन्द्रमाः ( 24) आपः, वरुणः ( 2) आपो देवाः, अग्निः, सोमः ( 1) आयुः ( 80) आयुः, जातवेदाः, प्रजा, त्वष्टा, सविता, धनम्, शतायुः ( 1) आयुः, बृहस्पतिः, अश्विनौ ( 7) आर्ची अनुष्टुप् ( 10) आर्ची उष्णिक् ( 6) आर्ची गायत्री ( 1) आर्ची जगती ( 1) आर्ची त्रिष्टुप् ( 3) आर्ची पङ्क्ति ( 7) आर्ची बृहती ( 4) आर्षी गायत्री ( 3) आर्षी पङ्क्ति ( 3) आर्षी परानुष्टुप् ( 1) आशापाला वास्तोष्पतयः ( 4) आशीर्वचनम् ( 1) आसुरी अनुष्टुप् ( 5) आसुरी उष्णिक् ( 2) आसुरी गायत्री ( 13) आसुरी गायत्री, पदपङ्क्ति,त्रिपदा प्राजापत्या त्रिष्टुप् ( 1) आसुरी जगती ( 5) आसुरी त्रिष्टुप् ( 2) आसुरी त्रिष्टुप्,त्रिपदा प्राजापत्या त्रिष्टुप्,यजुर्ब्राह्मी एकपदा अनुष्टुप्,त्रिपदा निचृत गायत्री ( 8) आसुरी पङ्क्ति ( 10) आसुरी पङ्क्ति,त्रिपदा प्राजापत्या त्रिष्टुप्,यजुर्ब्राह्मी एकपदा अनुष्टुप्,त्रिपदा निचृत गायत्री ( 9) आसुरी बृहती ( 9) आसुरी बृहती,त्रिपदा प्राजापत्या त्रिष्टुप्,यजुर्ब्राह्मी एकपदा अनुष्टुप्,त्रिपदा निचृत गायत्री ( 1) आसुरी वनस्पतिः ( 9) आसुर्यनुष्टुप् ( 1) आस्तार पङ्क्ति ( 1) इडा ( 1) इन्द्रः ( 767) इन्द्रः, अनड्वान् ( 12) इन्द्रः, क्षत्रियो राजा ( 7) इन्द्रः, देवगणः ( 1) इन्द्रः, द्यावापृथिवी, सविता ( 2) इन्द्रः, पराशरः ( 2) इन्द्रः, बृहस्पतिः ( 1) इन्द्रः, विश्वे देवाः ( 1) इन्द्रः, विष्णुः ( 1) इन्द्रः, सूर्यः ( 1) इन्द्रः, सौप्रजाः ( 1) इन्द्रवायू ( 1) इन्द्राग्नी ( 15) इन्द्राग्नी, आयुः, यक्ष्मनाशनम् ( 8) इन्द्राग्नी, यक्ष्मनाशनम् ( 5) इन्द्राग्नी, विश्वे देवाः ( 1) इन्द्रापूषणौ, अदितिः, मरुद्गणः, अपांनपात्, सिन्धुसमूहः, विष्णुः, द्यौः ( 1) इन्द्राबृहस्पतिः ( 1) इन्द्राबृहस्पती ( 2) इन्द्रावरुणौ ( 2) इन्द्रासोमौ, अर्यमा ( 25) इळा, सरस्वती, भारती ( 12) ईर्ष्यापनयनम् ( 1) ईर्ष्याविनाशनम् ( 3) ईश्वरः ( 4) उच्छिष्टः, अध्यात्मम् ( 27) उदीची दिक्, सोमः, स्वजः, अशनिः ( 1) उदीचीदिक् सवाताः प्रविध्यन्तः ( 1) उपरिष्टात् निचृत बृहती ( 1) उपरिष्टात् बृहती ( 2) उपरिष्टाद् बृहती ( 2) उषाः ( 2) ऊर्ध्वा दिक्, बृहस्पतिः, श्वित्रः, वर्षम् ( 1) ऋक्सामनी ( 1) ऋतवः ( 1) ऋभुः ( 1) ऋषभः ( 24) एकपदा गायत्री ( 1) एकपदा यजुर्ब्राह्मी अनुष्टुप् ( 1) एकपदा विराट् गायत्री ( 1) एकपदा विराट् बृहती ( 1) एकपदोष्णिक् ( 1) एकवसाना आसुरी अनुष्टुप् ( 1) एकवसाना आसुरी गायत्री ( 1) एकवृषः ( 14) एकाष्टका ( 1) ओषधिः ( 11) औदुम्बरमणिः ( 14) ककुप् उष्णिक् ( 1) ककुम्मती अनुष्टुप् ( 2) कर्म ( 2) कश्यपः, समस्तार्षच्छन्दांसि, ऋषिगणः ( 26) कामः ( 31) कामात्मा ( 3) कालः ( 15) कासा ( 3) कुमारी ( 6) कुष्ठः ( 10) कुष्ठस्तक्मनाशनः ( 10) कुहूः ( 2) कृत्यादूषणम् ( 37) कृत्यादूषणम् अथवा मन्त्रोक्ताः ( 22) कृत्यापरिहरणम् ( 11) कृत्याप्रतिहरणम् ( 12) गन्धर्वाप्सरसः ( 6) गर्भदृंहणम्, पृथिवी ( 4) गर्भसंस्रावप्रायश्चित्तम् ( 6) गायत्री ( 1) गावः ( 1) गुल्गुलुः ( 3) गृध्रौ ( 3) गोष्ठः, अहः, अर्यमा, पूषा, बृहस्पतिः, इन्द्रः ( 1) गोसमूहः ( 8) गौः ( 33) गौः, गोष्ठः ( 1) गौः, विराट्, अध्यात्मम् ( 27) गौः, सूर्यः ( 6) घर्मः, अश्विनौ ( 11) चतुष्पदा उपरिष्टात् बृहती ( 1) चतुष्पदा ककुम्मती उष्णिक् ( 1) चतुष्पदा शङकुमती उष्णिक् ( 1) चन्द्रः ( 7) चन्द्रः, इन्द्रः ( 6) चन्द्रमा अथवा जङ्गिडः ( 6) चन्द्रमा अथवा मन्त्रोक्ताः ( 23) चन्द्रमा और पर्जन्य ( 4) चन्द्रमाः ( 22) चन्द्रमाः, आपः ( 4) चन्द्रमाः, आपः, राज्याभिषेकः ( 7) चन्द्रमाः, इन्द्राणी ( 4) चन्द्रमाः, देवजनः, मनुवंशी, समस्तप्राणिनः ( 1) चन्द्रमाः, मन्त्रोक्ताः ( 11) चन्द्रमाः, योनिः ( 6) चन्द्रमाः, वरुणः, देवगणः ( 1) चन्द्रमाः, विश्वे देवाः ( 7) चन्द्रमाः, सांमनस्यम् ( 7) छन्दांसि ( 1) जगती ( 31) जङ्गिडो वनस्पतिः ( 15) जरिमा ( 1) जरिमा, आयुः ( 1) जातवेदा अग्निः ( 14) जातवेदाः ( 24) जातवेदाः, पशुसमूहः ( 1) जातवेदाः, वरुणः ( 1) जातवेदाः, सूर्यः ( 1) जातवेदाः, सूर्यः, वज्रः ( 1) जायान्यः, इन्द्रः ( 2) तक्मनाशनः ( 14) तक्षकः ( 41) तक्षकः, ब्राह्मणः ( 1) तता महापितरगणः ( 1) तताः पितरगणः ( 1) तपः ( 1) तारके ( 1) तारागणः ( 1) तार्क्ष्यः ( 1) तृष्टिका ( 2) त्रिपदा अनुष्टुप् ( 2) त्रिपदा ककुप् उष्णिक् ( 3) त्रिपदा गायत्री ( 1) त्रिपदा निचृत गायत्री ( 4) त्रिपदा निचृत बृहती ( 1) त्रिपदा प्रतिष्ठार्ची ( 2) त्रिपदा प्राजापत्या त्रिष्टुप् ( 6) त्रिपदा प्राजापत्या त्रिष्टुप्,त्रिपदा प्राजापत्या त्रिष्टुप्,यजुर्ब्राह्मी एकपदा अनुष्टुप्,त्रिपदा निचृत गायत्री ( 5) त्रिपदा प्राजापत्या बृहती ( 1) त्रिपदा ब्राह्मी गायत्री ( 1) त्रिपदा भुरिक् आर्ची त्रिष्टुप् ( 1) त्रिपदा भुरिक् महाबृहती ( 9) त्रिपदा यवमध्या गायत्री, आर्ची अनुष्टुप् ( 1) त्रिपदा वर्धमाना गायत्री ( 1) त्रिपदा विराण्नाम गायत्री ( 2) त्रिपदा समविषमा गायत्री ( 1) त्रिपदा समविषमार्षी गायत्री ( 1) त्रिपदा साम्नी बृहती ( 2) त्रिपदा स्वराट् गायत्री ( 1) त्रिपदानुष्टुप् ( 1) त्रिपदार्ची पङ्क्ति ( 1) त्रिपदार्षी गायत्री ( 1) त्रिवृत् ( 15) त्रिषन्धिः ( 27) त्रिष्टुप् ( 147) त्रिष्टुब्गर्भा पङ्क्ति ( 1) त्रैककुदाञ्जनम् ( 10) त्र्यवसाना अष्टपदाधृति ( 1) त्र्यवसाना पञ्चपदा शक्वरी ( 1) त्र्यवसाना पथ्यापङ्क्ति ( 1) त्र्यवसाना षट्पदा अति जगती ( 4) त्र्यवसाना षट्पदा अतिशाक्वरी ( 1) त्र्यवसाना षट्पदा जगती ( 2) त्र्यवसाना षट्पदा विराट् अत्यष्टि ( 1) त्र्यवसाना सप्तदा प्रकृति ( 1) त्र्यवसाना सप्तदातिकृति ( 1) त्र्यवसाना सप्तदातिधृति ( 3) त्र्यवसाना सप्तदात्यष्टि ( 3) त्र्यवसाना सप्तपदा भुरिक् अष्टि ( 1) त्वष्टा ( 5) त्वष्टा, पर्जन्यः, ब्रह्मणस्पतिः, अदितिः ( 1) दक्षिणदिक् सकामा अविष्यवः ( 1) दक्षिणदिक्, इन्द्रः, तिरश्चिराजी, पितरगणः ( 1) दधिक्राः ( 1) दधिक्रावा, अश्वसमूहः ( 1) दम्पती ( 1) दर्भः ( 10) दर्भमणिः ( 24) दिव्या आपः ( 3) दिशः ( 3) दुःष्वप्ननाशनम् ( 20) दुःस्वप्ननाशनम् ( 1) दुन्दुभिः ( 3) दूर्वा, शाला ( 1) दूर्वाशाला ( 2) देवगणः ( 6) देवगणः, सूर्यः ( 1) देवपत्नी ( 2) देवा ( 3) दैवी जगती ( 4) दैवी पङ्क्ति ( 3) दैव्या ऋषयः ( 1) द्यावापथिवी ( 1) द्यावापथिवी, ग्रावा, सोमः, सरस्वती, अग्निः ( 1) द्यावापथिवी, सूर्यः ( 1) द्यावापृथिवी ( 13) द्यावापृथिवी, अन्तरिक्षम् ( 1) द्यावापृथिवी, अन्तरिक्षम्, मृत्युः ( 1) द्यावापृथिवी, आयुः ( 2) द्यावापृथिवी, ब्रह्म, निर्ऋतिः ( 1) द्यावापृथिवी, मित्रः, ब्रह्मणस्पतिः ( 1) द्यावापृथिवी, विश्वे देवाः, मरुद्गणः, आपो देवाः ( 2) द्यावापृथिवी, सप्तसिन्धुः ( 1) द्यावापृथिवी, सोमः, सविता, अन्तरिक्षम्, सप्तर्षिगणः, ( 1) द्यावापृथिव्यौ ( 1) द्यावापृथिव्यौ, विश्वे देवाः ( 6) द्यौः ( 2) द्यौः, पृथिवी, शुक्रः, सोमः, अग्निः, वायुः, सविता ( 1) द्रविणोदाः ( 3) द्विपदा अनुष्टुप् ( 1) द्विपदा आर्ची अनुष्टुप् ( 2) द्विपदा निचृत गायत्री ( 1) द्विपदा पूर्वात्रिष्टुप् अतिशक्वरी ( 1) द्विपदा प्राजापत्या अनुष्टुप् ( 2) द्विपदा प्राजापत्या अनुष्टुप्, निचृद् ब्राह्मी गायत्री ( 1) द्विपदा प्राजापत्या अनुष्टुप्,त्रिपदा ब्राह्मी गायत्री ( 3) द्विपदा प्राजापत्या जगती ( 2) द्विपदा प्राजापत्या पङ्क्ति ( 1) द्विपदा प्राजापत्या बृहती ( 2) द्विपदा ब्राह्मी गायत्री ( 3) द्विपदा विराट् आर्षी पङ्क्ति ( 1) द्विपदा विराट् गायत्री ( 1) द्विपदा साम्नी त्रिष्टुप् ( 2) द्विपदा साम्नी पङ्क्ति ( 1) द्विपदा साम्नी बृहती ( 7) द्विपदार्ची उष्णिक् ( 1) द्विपदार्ची जगती ( 4) द्विपदार्ची पङ्क्ति ( 2) द्विपदार्षी भुरिक् त्रिष्टुप् ( 1) द्विपदार्षो पङ्क्ति ( 1) द्विपदासुरी गायत्री ( 11) धनपतिः ( 1) धनम्, धनरुचिः ( 1) धाता, प्रजापतिः, पुष्टपतिः ( 1) धाता, विधाता, ऋतवः ( 1) धाता, विधाता, सविता, आदित्यगणः, रुद्रगणः, अश्विनीकुमारः ( 1) धाता, सविता, इन्द्रः, त्वष्टा, अदितिः ( 1) धेनुः ( 1) ध्रुवः ( 6) ध्रुवा दिक्, विष्णुः, कल्माषग्रीवः, वीरुधः ( 1) नक्षत्राणि ( 11) निचृत आर्ची पङ्क्ति ( 1) निचृत आर्ची बृहती ( 1) निचृत आर्षी पङ्क्ति ( 1) निचृत बृहती ( 2) निचृत विराट् गायत्री ( 2) निचृत् आर्ची बृहती ( 5) नितत्नीवनस्पतिः ( 11) निर्ऋतिः ( 6) निविदः ( 1) पङ्क्ति ( 2) पञ्च प्रदिशः ( 1) पञ्चपदा जगती ( 1) पञ्चपदा पथ्यापङ्क्ति ( 1) पञ्चपदा भुरिक् अति जगती ( 1) पञ्चपदा विराट् अतिशक्वरी ( 1) पञ्चपदा शक्वरी ( 4) पथ्या बृहती ( 1) पथ्यापङ्क्ति ( 4) पथ्याबृहती ( 1) पदपङ्क्ति ( 2) पन्थानः ( 1) परमात्मा देवाश्च ( 1) परसेनाहननम्, इन्द्रः, वनस्पतिः ( 24) परा त्रिष्टुप् पङ्क्ति ( 1) परानुष्टुप् त्रिष्टुप् ( 7) परोष्णिक् ( 4) पर्जन्यः ( 2) पर्जन्यः, पृथिवी ( 2) पवमानः ( 1) पशुपतिः ( 1) पशुसमूहः ( 6) पाप्महा, अग्निः ( 1) पाप्मा ( 3) पितरः सौम्यः ( 1) पितरगणः ( 1) पिपीलिकमध्या गायत्री ( 1) पिप्पली ( 1) पुर उष्णिक् ( 2) पुरस्ताद् बृहती ( 3) पुरुषः ( 16) पुरोबृहती ( 1) पुरोबृहती त्रिपदा परोष्णिक् ( 1) पुरोबृहती त्रिष्टुप् ( 1) पुरोविराट सतः पङ्क्ति ( 1) पुरोविराट् आस्तार पङ्क्ति ( 1) पुरोऽनुष्टुप् त्रिष्टुप् ( 1) पूषा ( 7) पूषादयो मन्त्रोक्ताः ( 6) पृथिवी ( 2) पृथिवी, वरुणः, वायुः, अग्निः ( 1) पौर्णमासी ( 3) प्रचेता अग्निः ( 7) प्रजापतिः ( 90) प्रजापतिरिन्द्रश्च ( 13) प्रजापतिरिन्द्रो वा ( 29) प्रजापतिरिन्द्रो वा प्रजापतिरिन्द्रो वा ( 1) प्रजापतिर्वरुणो वा ( 20) प्रजापत्यनुमतिः, सिनीवाली ( 1) प्रतीची दिक्, वरुणः, पृदाकुः, अन्नम् ( 1) प्रतीचीदिग् वैराजः ( 1) प्रपणः ( 1) प्रस्तार पङ्क्ति ( 4) प्राजापत्या अनुष्टुप् ( 9) प्राजापत्या उष्णिक् ( 5) प्राजापत्या गायत्री ( 7) प्राजापत्या गायत्री,द्विपदा साम्नी बृहती, भुरिक् विराट् गायत्री ( 1) प्राजापत्या त्रिष्टुप् ( 3) प्राजापत्या पङ्क्ति ( 2) प्राजापत्या बृहती ( 3) प्राजाप्तया त्रिष्टुप् ( 1) प्राणः ( 26) प्राणः, अपानः, आयुः ( 18) फालमणिः, वनस्पतिः ( 34) बलासः ( 3) बार्हस्पत्यौदनः ( 31) बृहती ( 1) बृहती गर्भा त्रिष्टुप् ( 3) बृहस्पतिः ( 37) बृहस्पतिः, अश्विनौ ( 3) बृहस्पतिः, आदित्यः ( 7) बृहस्पतिः, त्विषिः ( 7) बृहस्पतिः, विश्वे देवाः ( 4) बृहस्पतिः, विश्वेदेवाः, वर्चः ( 6) बृहस्पतियुक्ता अवस्वन्तः ( 1) ब्रध्नः, उषाः ( 2) ब्रहात्मा ( 2) ब्रह्म ( 5) ब्रह्मगवी ( 103) ब्रह्मचारी ( 26) ब्रह्मजाया ( 18) ब्रह्मणस्पतिः ( 13) ब्रह्मप्रकाशनम्, पुरुषः ( 32) ब्रह्मा ( 1) ब्रह्मात्मा ( 5) ब्रह्मौदनः ( 37) ब्रह्मौदनम् ( 8) ब्राह्मणम् ( 1) भगः ( 4) भगः, आदित्याः ( 3) भवः, शर्वः ( 1) भवाशर्वौ रुद्रो वा ( 7) भुरिक् अनुष्टुप् ( 1) भुरिक् आर्ची बृहती ( 1) भुरिक् आर्षी गायत्री ( 4) भुरिक् आस्तार पङ्क्ति ( 1) भुरिक् जगती ( 2) भुरिक् त्रिष्टुप् ( 23) भुरिक् नागी गायत्री ( 1) भुरिक् पथ्यापङ्क्ति ( 1) भुरिक् प्राजापत्या अनुष्टुप् ( 10) भुरिक् साम्नी अनुष्टुप् ( 1) भुरिग्विषमा गायत्री ( 2) भूमिः ( 65) भेषजम् ( 1) भैषज्यम् ( 1) भैषज्यम्, आयुः, धन्वन्तरिः ( 6) भैषज्यम्, आयुः, वनस्पतिः ( 5) भैषज्यम्, आयुष्यम्, ओषधिसमूहः ( 28) मण्डूकसमूहः, पितरगणः ( 3) मधु, अश्विनौ ( 24) मधुलौषधिः ( 11) मधुवनस्पतिः ( 5) मनः ( 4) मन्त्रोक्ता ( 151) मन्त्रोक्ताः, ब्रह्म ( 8) मन्त्रोक्ताः, वाक् ( 2) मन्याविनाशनम् ( 3) मन्युः ( 17) मन्युशमनम् ( 3) मरुत्पिता ( 1) मरुद्गणः ( 34) मरुद्गणः, पर्जन्यः ( 1) मरुद्गणः, पूषा, बृहस्पतिः ( 1) मरुद्गणः, ब्रह्मद्विट् ( 1) महाबृहती ( 1) मही अथवा चन्द्रमाः ( 5) मातृनामा अथवा मन्त्रोक्ताः ( 25) मातृनामौषधिः ( 9) मित्रम् ( 1) मित्रावरुणौ ( 14) मित्रावरुणौ, कामबाणः ( 6) मृत्युः ( 19) मेखला ( 5) मेधा ( 4) यक्षमनाशनम् ( 2) यक्षविबर्हणम्(पृथक्करणम्) चन्द्रमाः, आयुष्यम् ( 3) यक्षविबर्हणम्(पृथक्करण्म्) चन्द्रमाः, आयुष्यम् ( 1) यक्षविबर्हणम्,(पृथक्करणम्) चन्द्रमाः, आयुष्यम् ( 3) यक्ष्म ( 1) यक्ष्मनाशनम् ( 16) यक्ष्मनाशनोऽग्निः ( 4) यजुर्ब्राह्मी एकपदा अनुष्टुप् ( 1) यजुर्ब्राह्मी एकपदा अनुष्टुप्,आसुरी बृहती,त्रिपदा प्राजापत्या त्रिष्टुप्,त्रिपदा निचृत गायत्री ( 1) यजुर्ब्राह्मी एकपदा अनुष्टुप्,त्रिपदा निचृत गायत्री ( 1) यजुर्ब्राह्मी एकपदा अनुष्टुप्,त्रिपदा निचृत गायत्री,त्रिपदा प्राजापत्या ( 1) यज्ञः, चन्द्रमाः ( 3) यज्ञः, मन्त्रोक्ताः ( 6) यमः ( 3) यमः, निर्ऋतिः ( 9) यमः, मृत्युः, शर्वः ( 1) यमसादनम्, ब्रह्मा ( 1) यमिनी ( 6) याजुषी गायत्री ( 2) याजुषी जगती ( 1) याजुषी त्रिष्टुप् ( 4) याजुषी पङ्क्ति ( 1) यातुधानी ( 2) योनिः, गर्भः ( 13) योषित् ( 1) रयिः ( 1) राका ( 2) रात्रिः ( 32) रात्रिः, धेनुः ( 3) रात्रिः, यज्ञः ( 1) रुद्रः ( 51) रुद्रः, प्राचीदिशा साग्निः ( 1) रुद्रः, प्राचीदिशा, अग्निः, असितः, आदित्यगणः ( 1) रुद्रः, व्याघ्रः ( 7) रुद्रगणः ( 2) रेतः ( 2) रोहितः, आदित्यः, अध्यात्मम् ( 72) लाक्षा ( 1) लाक्षासूक्तम् ( 8) लोहितवासः ( 1) वज्रः ( 6) वनस्पतिः ( 55) वनस्पतिः पृश्नपर्णी ( 5) वनस्पतिः, प्रजापतिः ( 7) वनस्पतिः, यक्ष्मनाशनम् ( 13) वयः ( 1) वरणमणिः, वनस्पतिः, चन्द्रमाः ( 25) वरुणः ( 53) वरुणः, सिन्धुः, आपः ( 5) वरुणः, सोमः, इन्द्रः ( 1) वरुणो अथवा यमः ( 4) वशा ( 87) वाक् ( 1) वाचस्पतिः ( 4) वाजिनीवान् ऋषभः ( 3) वाजी ( 4) वातः ( 2) वातः, चत्वारो दिशश्च ( 1) वातपत्नी ( 1) वानस्पत्यो दुन्दुभिः ( 24) वामः, आदित्यः, अध्यात्मम् ( 22) वायुः ( 12) वायुः, त्वष्टा ( 1) वायुः, प्रजापतिः ( 1) वायुः, सविता ( 8) वासः ( 1) वास्तोष्पतिः ( 17) वास्तोष्पतिः, गृहसमूहः ( 7) विक्रयः ( 1) विद्युत् ( 4) विनायकः ( 4) विराट् ( 67) विराट् आस्तार पङ्क्ति ( 1) विराट् उपरिष्टाद् बृहती ( 1) विराट् उष्णिक् ( 1) विराट् गायत्री ( 7) विराट् गायत्री,प्राजापत्या गायत्री,द्विपदा साम्नी बृहती ( 1) विराट् जगती ( 4) विराट् त्रिष्टुप् ( 1) विराट् परोष्णिक् ( 1) विराट् पुरउष्णिक् ( 1) विराट् बृहती ( 1) विराट् शक्वरी ( 1) विराडत्यष्टि ( 1) विवस्वान् ( 3) विश्वकर्मा ( 10) विश्वजित् ( 4) विश्वदेवाः ( 1) विश्वा भुवनानि ( 1) विश्वे देवाः ( 22) विश्वे देवाः, ऋत्विक्स्तुतिः ( 1) विश्वे देवाः, चन्द्रमाः, इन्द्रः ( 1) विश्वे देवाः, मनः ( 3) विश्वे देवाः, मरुद्गणः, अग्नीसोमौ, वरुणः, वातपर्जन्यः ( 1) विश्वेदेवाः, चन्द्रमाः, इन्द्रः ( 7) विश्वेदेवाः, वरुणः ( 1) विषम् ( 5) विष्णुः ( 11) विष्णुक्रमः ( 11) विस्टार प्रस्तार पङ्क्ति ( 1) वीरुधः ( 2) वृश्चिकादयः ( 6) वृषभः ( 1) वृषभः, स्वापनम् ( 7) वृषा ( 1) वेदः ( 1) वेदिः ( 1) वैश्वदेवी ( 1) वैश्वानरः ( 4) वैश्वानरोऽग्निः ( 3) शक्रः ( 1) शङ्खमणिः, कृशनः ( 7) शतवारः ( 6) शतौदना (गौः) ( 27) शमी ( 3) शान्तिः, मन्त्रोक्ताः ( 14) शाला ( 31) शाला, वास्तोष्पतिः ( 9) शालाग्निः ( 6) शितिपाद् अविः ( 6) शेपोऽर्कः ( 3) श्येनः ( 8) श्येनः, अश्विनीकुमारः ( 1) संस्फानम् ( 3) सतः पङ्क्ति ( 5) सत्यौजा अग्निः ( 10) सभा ( 1) सभा, समितिः, पितरगणः ( 1) सरस्वती ( 13) सरस्वान् ( 2) सर्वरूपा सर्वात्मिका सर्वदेवमयी वाक् ( 8) सर्वशीर्षामयापाकरणम् ( 22) सर्वात्मा रुद्रः ( 4) सवंत्सरः ( 1) सविता ( 20) सविता, आदित्यगणः, रुद्रगणः, वसुगणः ( 1) सविता, इन्द्रः ( 1) सविता, जातवेदाः ( 3) सविता, भग इन्द्रः ( 1) सविता, सोमः, वरुणः ( 1) सांमनस्यम्, अश्विनौ ( 2) साक्षात्परब्रह्मप्रकाशनम् ( 1) सान्तपनाग्निः ( 4) सामंनस्यम्, नाना देवताः, त्रिणामा ( 3) सामंनस्यम्, वरुणः, सोमः, अग्निः, बृहस्पतिः, वसुगणः ( 2) साम्नि उष्णिक् ( 3) साम्नी अनुष्टुप् ( 12) साम्नी उष्णिक् ( 10) साम्नी गायत्री ( 3) साम्नी त्रिष्टुप् ( 8) साम्नी पङ्क्ति ( 5) साम्नी पङ्क्ति,पदपङ्क्ति,त्रिपदा प्राजापत्या त्रिष्टुप् ( 1) साम्नी बृहती ( 6) सावित्री, सूर्यः, चन्द्रमाः ( 6) सिनीवाली ( 3) सिन्धुसमूहः ( 4) सीता ( 9) सुख ( 1) सुधन्वा ( 1) सुपर्णः ( 2) सुपर्णः, वृषभः ( 1) सूर्यः ( 41) सूर्यः, आपः ( 1) सूर्यः, चन्द्रः ( 4) सोमः ( 30) सोमः पवमानः ( 3) सोमः, अग्निः, आदित्यः, विष्णुः, ब्रह्मा, बृहस्पतिः ( 1) सोमः, अर्यमा, धाता ( 1) सोमः, पर्णमणिः ( 9) सोमः, वनस्पतिः ( 3) सोमः, शकधूमः ( 4) सोमः, सविता, आदित्यः, अग्निः ( 1) सोमारुद्रौ ( 6) सोमो मरुद्गणः ( 1) सौषधिका निलिम्पाः ( 1) स्कन्धः, आत्मा ( 44) स्तनयित्नुः, प्रजापतिः ( 1) स्मरः ( 12) स्वराट् आस्तार पङ्क्ति ( 1) स्वराट् गायत्री ( 1) स्वराट् प्राजापत्या पङ्क्ति ( 1) स्वराट् विराट् गायत्री ( 1) स्वर्गः, ओदनः, अग्निः ( 60) हरिः ( 16) हरिणः ( 3) हरिमा ( 1) हिरण्यम्, इन्द्राग्नी, विश्वे देवाः ( 4) हिरण्यम्, भगः ( 1) हिरा ( 1) हृद्रोगः ( 1) हेतिः ( 1)