छन्द खोजें
सामवेद में कुल 52 छन्द!
अति जगती ( 1) अतिजगती ( 4) अतिशक्वरी ( 2) अत्यष्टिः ( 11) अनुष्टुप् ( 147) अष्टिः ( 3) आनुष्टुभः प्रगाथः ( 1) आनुष्टुभः प्रगाथः (गायत्री) ( 2) उपरिष्टाज्ज्योतिस्त्रिष्टुप् ( 1) उपरिष्टाद्बृहती ( 2) उष्णिक् ( 104) ऊर्ध्वा बृहती ( 6) एकपदा गायत्री ( 1) एकपदा पङ्क्तिः ( 1) एकपात् त्रिष्टुप् ( 1) ककुप् ( 19) ककुबुष्णिक् ( 1) काकुभः प्रगाथः (विषमा ककुप्, समा सतोबृहती) ( 16) काकुभः प्रगाथः (विषमा ककुबुष्णिक्, समा सतोबृहती) ( 4) गायत्री ( 870) जगती ( 85) त्रिपदा अनुष्टुप्पिपीलिकामध्या ( 2) त्रिपदा विराडनुष्टुप् ( 1) त्रिपाद विराड् गायत्री ( 1) त्रिष्टुप् ( 183) द्विपदा गायत्री ( 10) द्विपदा त्रिष्टुप् ( 5) द्विपदा पङ्क्तिः ( 1) द्विपदा विराट् ( 12) द्विपदा विराट् पङ्क्तिः ( 26) निचृदुष्णिक् ( 1) पङ्क्तिः ( 39) पदपङ्क्तिः ( 5) पादनिचृत् (गायत्री) ( 1) पिपीलिकामध्या अनुष्टुप् ( 3) पुर उष्णिक् ( 2) पुरउष्णिक् ( 1) प्रगाथः(विषमा बृहती समा सतोबृहती) ( 8) प्रगाथः(विषमा बृहती, समा सतोबृहती) ( 28) बार्हतः प्रगाथः (विषमा बृहती, समा सतोबृहती) ( 76) बृहती ( 144) महा पङ्क्तिः ( 1) महापङ्क्तिः ( 4) यवमध्या गायत्री ( 2) वर्धमाना गायत्री ( 1) विराट्स्थाना त्रिष्टुप् ( 1) विराडनुष्टुप् ( 24) विराड् जगती ( 1) विष्टारपङ्क्तिः ( 2) शक्वरी ( 3) सतोबृहती ( 4) स्कन्धोग्रीवी बृहती ( 1)