छन्द खोजें
ऋग्वेद में कुल 217 छन्द!
अक्षरपङ्क्ति ( 1) अतिजगती ( 4) अत्यष्टिः ( 3) अनुष्टुप् ( 253) अष्टिः ( 14) आर्ची पङ्क्तिः ( 1) आर्चीगायत्री ( 8) आर्चीजगती ( 3) आर्चीत्रिष्टुप् ( 10) आर्चीपङ्क्ति ( 3) आर्चीबृहती ( 4) आर्चीभुरिक्त्रिष्टुप् ( 1) आर्चीभुरिक्पङ्क्ति ( 2) आर्चीभुरिग्गायत्री ( 4) आर्चीभुरिग्बृहती ( 5) आर्चीस्वराट्त्रिष्टुप् ( 2) आर्चीस्वराट्पङ्क्ति ( 1) आर्चीस्वराडुष्णिक् ( 3) आर्चीस्वराड्गायत्री ( 4) आर्चीस्वराड्बृहती ( 3) आर्च्यनुष्टुप् ( 2) आर्च्युष्णिक् ( 24) आर्षीगायत्री ( 39) आर्षीजगती ( 7) आर्षीत्रिष्टुप् ( 31) आर्षीपङ्क्ति ( 6) आर्षीबृहती ( 10) आर्षीभुरिग्बृहती ( 3) आर्षीविराड्बृहती ( 1) आर्षीस्वराड्त्रिष्टुप् ( 1) आर्षीस्वराड्बृहती ( 1) आर्ष्यनुष्टुप् ( 3) आर्ष्युष्णिक् ( 2) आसुरीत्रिष्टुप् ( 1) आसुरीपङ्क्ति ( 3) आसुरीबृहती ( 1) आसुरीस्वराडार्चीनिचृज्जगती ( 1) आस्तारपङ्क्ति ( 8) उपरिष्टाज्योति ( 1) उपरिष्टाज्योतिर्नामजगती वा ( 1) उपरिष्टाद् बृहती ( 2) उपरिष्टाद्विराड् बृहती ( 3) उरोबृहती ( 1) उष्णिक् ( 129) ककुबुष्णिक् ( 15) ककुम्मतीगायत्री ( 18) ककुम्मतीजगती ( 1) ककुम्मतीबृहती ( 2) ककुम्मत्यनुष्टुप् ( 1) ककुम्मत्युष्णिक् ( 2) ककुष्णिक् ( 1) गायत्री ( 1120) जगती ( 286) जगती त्रिष्टुप् वा ( 1) ज्योतिष्मतीत्रिष्टुप् ( 1) त्रिपादविराड्गायत्री ( 1) त्रिपाद्गायत्री ( 5) त्रिष्टुप् ( 1092) द्विपदा विराट् ( 30) द्विपदात्रिष्टुप् ( 5) निचृच्छक्वरी ( 3) निचृज्जगती ( 420) निचृत्त्रिपाद्गायत्री ( 9) निचृत्त्रिष्टुप् ( 1414) निचृत्पङ्क्ति ( 248) निचृत्पथ्याबृहती ( 9) निचृत्परोष्णिक् ( 1) निचृत्पिपीलिकामध्यागायत्री ( 1) निचृत्बृहती ( 2) निचृत्सतः पङ्क्ति ( 7) निचृदतिजगती ( 3) निचृदतिशक्वरी ( 4) निचृदत्यष्टिः ( 16) निचृदनुष्टुप् ( 278) निचृदष्टिः ( 7) निचृदार्चीत्रिष्टुप् ( 3) निचृदार्च्युष्णिक् ( 1) निचृदार्षीगायत्री ( 18) निचृदार्षीत्रिष्टुप् ( 5) निचृदार्षीपङ्क्ति ( 4) निचृदार्ष्यनुष्टुप् ( 2) निचृदार्ष्युष्णिक् ( 3) निचृदास्तारपङ्क्ति ( 8) निचृदुपरिष्टाद् बृहती ( 4) निचृदुष्णिक् ( 137) निचृद्गायत्री ( 795) निचृद्बृहती ( 117) निचृद्ब्राह्म्यनुष्टुप् ( 2) निचृद्विष्टारपङ्क्ति ( 2) निच्रृदनुष्टुप् ( 5) न्यङ्कुसारिणीबृहती ( 1) पङ्क्तिः ( 223) पथ्यावृहती ( 13) परोष्निक् ( 1) पादनिचृच्छ्क्वरी ( 1) पादनिचृज्ज्गती ( 75) पादनिचृतत्रिष्टुप् ( 1) पादनिचृत्त्रिष्टुप् ( 115) पादनिचृत्पङ्क्ति ( 23) पादनिचृदनुष्टुप् ( 21) पादनिचृदुष्णिक् ( 24) पादनिचृद्गायत्री ( 51) पाद्निचृत्पथ्याबृहती ( 2) पाद्निचृद्बृहती ( 19) पिपीलिकामध्यागायत्री ( 12) पिपीलिकामध्यानिचृद्गायत्री ( 55) पिपीलिकामध्याविराड्गायत्री ( 2) पिपीलिकामध्योष्णिक् ( 1) पुरउष्णिक् ( 6) पुरस्ताज्योतिर्नामजगती ( 1) पूर्वार्द्धस्य साम्नी बृहत्युत्तरार्द्धस्य भुरिग्बृहती ( 4) पूर्वार्द्धस्योत्तरार्द्धस्य च भुरिग्बृहती ( 2) प्रतिष्ठागायत्री ( 5) प्राजापत्याबृहती ( 4) बृहती ( 95) ब्राह्मीबृहती ( 2) ब्राह्म्युष्णिक् ( 5) ब्राह्म्युष्निक् ( 4) भुरिक्त्रिष्टुप् ( 169) भुरिक्पङ्क्ति ( 341) भुरिक्बृहती ( 2) भुरिक्शक्वरी ( 1) भुरिगतिजगती ( 3) भुरिगतिशक्वरी ( 5) भुरिगनुष्टुप् ( 37) भुरिगष्टिः ( 18) भुरिगार्चीगायत्री ( 25) भुरिगार्चीजगती ( 10) भुरिगार्चीत्रिष्टुप् ( 9) भुरिगार्चीपङ्क्ति ( 2) भुरिगार्च्यनुष्टुप् ( 2) भुरिगार्षी ( 1) भुरिगार्षीपङ्क्ति ( 7) भुरिगार्षीबृहती ( 4) भुरिगुष्णिक् ( 38) भुरिग्गायत्री ( 20) भुरिग्जगती ( 12) भुरिग्बृहती ( 38) महापङ्क्ति ( 10) महाबृहती ( 1) महासतोबृहती ( 1) यवमध्या गायत्री ( 1) यवमध्यागायत्री ( 8) यवमध्यापादनिचृद्गायत्री ( 1) यवमध्याविराड्गायत्री ( 5) याजुषीपङ्क्ति ( 4) वर्धमाना गायत्री ( 4) विराट्गायत्री ( 1) विराट्जगती ( 7) विराट्त्रिष्टुप् ( 740) विराट्पङ्क्ति ( 102) विराट्पथ्याबृहती ( 6) विराट्परोष्णिक् ( 2) विराट्पिपीलिकामध्यागायत्री ( 1) विराट्पूर्वानुष्टुप् ( 1) विराट्शक्वरी ( 1) विराट्सतःपङ्क्ति ( 10) विराडतिजगती ( 1) विराडतिशक्वरी ( 1) विराडत्यष्टिः ( 21) विराडनुष्टुप् ( 139) विराडबृहती ( 3) विराडष्टिः ( 2) विराडार्चीगायत्री ( 3) विराडार्चीत्रिष्टुप् ( 3) विराडार्षीगायत्री ( 13) विराडार्षीत्रिष्टुप् ( 4) विराडार्षीपङ्क्ति ( 3) विराडार्ष्यनुष्टुप् ( 10) विराडार्ष्युष्णिक् ( 5) विराडास्तारपङ्क्ति ( 5) विराडुपरिष्टाद् बृहती ( 1) विराडुष्णिक् ( 10) विराडुष्निक् ( 60) विराड्गायत्री ( 257) विराड्जगती ( 280) विराड्त्रिष्टुप् ( 2) विराड्नुष्टुप् ( 3) विराड्पङ्क्ति ( 2) विराड्बृहती ( 80) विराड्ब्राह्मीजगती ( 1) विराड्ब्राह्म्यनुष्टुप् ( 1) विराड्विस्तारपङ्क्ति ( 1) विष्टारपङ्क्तिः ( 1) शक्वरी ( 6) शङ्कुमतीपङ्क्ति ( 1) शङ्कुम्मतीबृहती ( 2) संस्तारपङ्क्ति ( 2) सतःपङ्क्ति ( 19) सतोबृहती ( 2) साम्नी त्रिष्टुप् ( 1) साम्नीत्रिष्टुप् ( 5) साम्नीपङ्क्ति ( 3) स्वरडार्चीबृहती ( 2) स्वराट्आर्चीत्रिष्टुप् ( 1) स्वराट्ककुबुष्णिक् ( 1) स्वराट्त्रिष्टुप् ( 69) स्वराट्पङ्क्ति ( 203) स्वराट्बृहती ( 3) स्वराट्शक्वरी ( 4) स्वराडतिशक्वरी ( 2) स्वराडनुष्टुप् ( 17) स्वराडष्टिः ( 5) स्वराडार्चीगायत्री ( 21) स्वराडार्चीजगती ( 25) स्वराडार्चीत्रिष्टुप् ( 35) स्वराडार्चीपङ्क्ति ( 4) स्वराडार्चीबृहती ( 2) स्वराडार्च्यनुष्टुप् ( 4) स्वराडार्च्युष्निक् ( 2) स्वराडार्षीबृहती ( 1) स्वराडार्ष्यनुष्टुप् ( 1) स्वराडुष्णिक् ( 17) स्वराडुष्निक् ( 11) स्वराड्गायत्री ( 3) स्वराड्जगती ( 3) स्वराड्बृहती ( 26)