छन्द खोजें
अथर्ववेद में कुल 584 छन्द!
a ( 1) N/A ( 17) अतिजगती ( 8) अतिजगतीगर्भा ( 1) अतिजगतीगर्भा जगती ( 1) अतिजगतीगर्भा त्रिष्टुप् ( 1) अतिजागतगर्भा जगती ( 3) अतिजागतगर्भा परशाक्वरा चतुष्पदा भुरिग्जगती ( 1) अतिजागतगर्भा परातिजागता विराडतिजगती ( 1) अतिजागतगर्भा भुरिक्त्रिष्टुप् ( 1) अतिजागतगर्भा यवमध्या महाबृहती ( 1) अतिशक्वरगर्भा अतिजगती ( 1) अतिशक्वरी ( 13) अतिशक्वरीगर्भा चतुष्पदातिजगती ( 1) अतिशक्वरीगर्भा जगती ( 1) अतिशाक्वरगर्भा जगती ( 1) अतिशाक्वरगर्भा यवमध्या महाबृहती ( 1) अत्यष्टिः ( 9) अथर्वा ( 522) अनुष्टुप् ( 1550) अनुष्टुप्, चतुष्पाद्भुरिगुष्णिक् ( 1) अनुष्टुब्गर्भा ककुम्मती चतुष्पदोष्णिक् ( 1) अनुष्टुब्गर्भा चतुष्पदा त्रिष्टुप् ( 1) अनुष्टुब्गर्भा त्रिष्टुप् ( 3) अनुष्टुब्गर्भा पङ्क्तिः ( 7) अनुष्टुब्गर्भा पञ्चपदा विराड्जगती ( 1) अनुष्टुब्गर्भा भुरिक्पङ्क्तिः ( 1) अनुष्टुब्गर्भा विपरीतपादलक्ष्मा पङ्क्तिः ( 1) अनुष्टुब्गर्भाचतुष्पादुष्णिक् ( 1) अभिसारिणी ( 1) अल्पशः पङ्क्तिरुत याजुषी ( 1) अष्टिः ( 1) आर्ची गायत्री ( 1) आर्ची त्रिष्टुप् ( 4) आर्ची निचृत्पङ्क्तिः ( 1) आर्ची बृहती ( 11) आर्च्यनुष्टुप् ( 16) आर्च्युष्णिक् ( 4) आर्च्येकपदानुष्टुप् ( 1) आर्षी गायत्री ( 14) आर्षी जगती ( 3) आर्षी त्रिपदा गायत्री ( 1) आर्षी त्रिष्टुप् ( 4) आर्षी निचृद्गायत्री ( 1) आर्षी पङ्क्तिः ( 4) आर्षी भुरिगुष्णिक् ( 1) आर्ष्यनुष्टुप् ( 4) आर्ष्युष्णिक् ( 1) आसुरी ( 1) आसुरी उष्णिक् ( 1) आसुरी गायत्री ( 21) आसुरी जगती ( 5) आसुरी पङ्क्तिः ( 6) आसुरी बृहती ( 5) आसुर्नुष्टुप् ( 1) आसुर्यनुष्टुप् ( 17) आसुर्युष्णिक् ( 2) आस्तारपङ्क्तिः ( 17) उत्तमा भुरिक्त्रिष्टुप् ( 1) उपजगती ( 1) उपरिष्टाज्ज्योतिर्जगती ( 6) उपरिष्टाज्ज्योतिष्मती त्रिष्टुप् ( 1) उपरिष्टाज्ज्योतिस्त्रिष्टुप् ( 1) उपरिष्टाद्बृहती ( 21) उपरिष्टाद्भुरिग्बृहती ( 2) उपरिष्टाद्विराड्बृहती ( 13) उपरिष्टान्निचृद्बृहती ( 1) उरोबृहती ( 6) उष्णिक् ( 43) उष्णिग्गर्भा निचृदनुष्टुप् ( 3) उष्णिग्गर्भा पथ्यापङ्क्तिः ( 1) उष्णिग्गर्भा परात्रिष्टुप् ( 1) उष्णिग्गर्भाचतुष्पदोपरिष्टाद्विराड्बृहती ( 1) उष्णिग्गर्भानुष्टुप् ( 1) उष्णिग्गर्भापथ्यापङ्क्तिः ( 1) उष्णिग्गर्भार्षी पङ्क्तिः ( 1) उष्णिग्बृहतीगर्भा पथ्यापङ्क्तिः ( 1) उष्ण्ग्बृहतीगर्भा ( 1) एकपदा प्राजापत्या गायत्री ( 1) एकपदा साम्नी पङ्क्तिः ( 1) एकपदासुरी गायत्री ( 1) एकपदासुरी जगती ( 2) एकपदासुरी पङ्क्तिः ( 1) एकपदासुरी बृहती ( 1) एकपदासुर्युष्णिक् ( 1) एकपदोष्णिक् ( 1) एकवसाना साम्नी त्रिष्टुप् ( 1) एकवसानार्च्युष्णिक् ( 1) एकावसाना त्रिपदा प्रतिष्ठा गायत्री ( 4) एकावसाना त्रिपदा प्राजापत्या बृहती ( 1) एकावसाना त्रिपदा यवमध्योष्णिक् ( 1) एकावसाना त्रिपदा साम्नी त्रिष्टुप् ( 1) एकावसाना द्विपदा निचृदार्ची ( 1) एकावसाना द्विपदा प्राजापत्या भुरिगनुष्टुप् ( 1) एकावसाना द्विपदा साम्नी त्रिष्टुप् ( 2) एकावसाना द्विपदा साम्नी बृहती ( 2) एकावसाना द्विपदा साम्नी भुरिग्बृहती ( 1) एकावसाना द्विपदानुष्टुप् ( 1) एकावसाना द्विपदार्ची बृहती ( 1) एकावसाना द्विपदार्च्यनुष्टुप् ( 3) एकावसाना द्विपदार्च्युष्णिक् ( 1) एकावसाना निचृन्महाबृहती ( 4) एकावसाना पञ्चपदा निचृत्पदपङ्क्तिर्द्विपदार्च्यनुष्टुप् ( 1) एकावसाना पादनिचृद्गायत्री ( 1) एकावसाना प्राजापत्यानुष्टुप् ( 1) एकावसाना विराड्गायत्री ( 2) एकावसाना विराण्महाबृहती ( 1) एकावसाना साम्नी त्रिष्टुप् ( 4) एकावसानानिचृद्विषमात्रिपाद्गायत्री ( 18) एकावसानाभुरिग्विषमात्रिपाद्गायत्री ( 1) एकावसानार्च्युष्णिक् ( 3) एकावसानासमविषमात्रिपाद्गायत्री ( 4) एकावसानैकपदा ब्राह्म्यनुष्टुप् ( 1) एदपदासुरी उष्णिक् ( 1) एदपदासुरी जगती ( 1) एदपदासुरीत्रिष्टुप् ( 8) एपदा याजुषी गायत्री ( 1) ककुबुष्णिक् ( 3) ककुम्मती अनुष्टुप् ( 1) ककुम्मती पराबृहत्यनुष्टुप् ( 1) ककुम्मती प्रस्तारपङ्क्तिः ( 1) ककुम्मती बृहतीगर्भा पथ्यापङ्क्तिः ( 1) ककुम्मती विष्टारपङ्क्तिः ( 1) ककुम्मतीगर्भोपरिष्टाद्बृहती ( 1) ककुम्मतीपुरउष्णिक् ( 1) ककुम्मत्यनुष्टुप् ( 15) ककुम्मत्यास्तारपङ्क्तिः ( 1) गायत्री ( 348) चतुरवसाना दशपदा त्रैष्टुभगर्भा कृतिः ( 2) चतुरवसाना दशपदा त्रैष्टुभगर्भातिधृतिः ( 5) चतुरवसाना सप्तपदा कृतिः ( 2) चतुरवसाना सप्तपदा निचृदतिधृतिः ( 1) चतुरवसाना सप्तपदा भुरिगतिधृतिः ( 4) चतुरवसाना सप्तपदा शक्वरी ( 1) चतुरवसाना सप्तपदानुष्टुब्गर्भातिधृतिः ( 1) चतुरवसानाष्टपदा कृतिः ( 2) चतुरवसानाष्टपदा भुरिगाकृतिः ( 1) चतुरवसानाष्टपदा विकृतिः ( 2) चतुरवसानाष्टपदाकृतिः ( 6) चतुरवसानाष्टपदाष्टिः ( 3) चतुष्पदा भुरिक्पङ्क्तिः ( 1) चतुष्पदा उष्णिग्गर्भा ककुम्मती अनुष्टुप् ( 1) चतुष्पदा ककुम्मत्युष्णिक् ( 1) चतुष्पदा जगती ( 4) चतुष्पदा जगतीगर्भा जगती ( 1) चतुष्पदा त्रिष्टुप् ( 3) चतुष्पदा निचृद्बृहती ( 2) चतुष्पदा पङ्क्तिः ( 1) चतुष्पदा पराबृहती ककुम्मत्यनुष्टुप् ( 1) चतुष्पदा पुरःशाक्वरा भुरिग्जगती ( 1) चतुष्पदा पुरस्कृतिर्जगती ( 1) चतुष्पदा पुरोविराडतिशाक्वरगर्भा जगती ( 1) चतुष्पदा पुरोऽतिशक्वरी जगती ( 1) चतुष्पदा प्रस्तारपङ्क्तिः ( 1) चतुष्पदा प्राजापत्या जगती ( 1) चतुष्पदा प्राजापत्या पङ्क्तिः ( 3) चतुष्पदा बृहती ( 1) चतुष्पदा भुरिगुष्णिक् ( 2) चतुष्पदा भुरिग्जगती ( 7) चतुष्पदा भुरिग्बृहती ( 3) चतुष्पदा विराडनुष्टुप् ( 1) चतुष्पदा विराड् उरोबृहती ( 1) चतुष्पदा विराड्गायत्री ( 1) चतुष्पदा विराड्जगती ( 2) चतुष्पदा विराद्बृहतीगर्भा त्रिष्टुप् ( 1) चतुष्पदा शक्वरी ( 1) चतुष्पदा शक्वरीगर्भा परा जगती ( 1) चतुष्पदा शङकुमत्युष्णिक् ( 1) चतुष्पदा शङ्कुमत्यनुष्टुप् ( 1) चतुष्पदा शाक्वरगर्भा जगती ( 1) चतुष्पदा सङ्कृतिः ( 1) चतुष्पदा साम्नी जगती ( 4) चतुष्पदा स्वराडुष्णिक् ( 2) चतुष्पदातिजगती ( 1) चतुष्पदातिशक्वरी ( 1) चतुष्पदापुरस्कृतिभुरिगतिजगती ( 1) चतुष्पदार्षी पङ्क्तिः ( 1) चतुष्पदोष्णिक् ( 7) चतुष्पाद्विराडनुष्टुप् ( 1) चतुष्पाद्विराड् जगती ( 1) चतुष्पान्निचृदुष्णिक् ( 1) जगती ( 211) जगतीगर्भा त्रिष्टुप् ( 1) त्रयवसाना षट्पदा विराडष्टिः ( 2) त्रिपदा गायत्री ( 11) त्रिपदा गायत्रीगर्भानुष्टुप् ( 1) त्रिपदा त्रिष्टुप् ( 1) त्रिपदा निचृत्परोष्णिक् ( 1) त्रिपदा निचृद्गायत्री ( 1) त्रिपदा निचृद्विषमा गायत्री ( 1) त्रिपदा पिपीलिकमध्या गायत्री ( 7) त्रिपदा पिपीलिकमध्या निचृद्गायत्री ( 1) त्रिपदा पिपीलिकमध्या पुरउष्णिक् ( 4) त्रिपदा पिपीलिकमध्या साम्नी जगती ( 1) त्रिपदा पुरःपरशाक्वरा विपरीतपादलक्ष्मा पङ्क्तिः ( 1) त्रिपदा पुरोऽभिकृतिः ककुम्मतीगर्भापङ्क्तिः ( 5) त्रिपदा प्रतिष्ठा गायत्री ( 2) त्रिपदा प्राजापत्या जगती ( 1) त्रिपदा प्राजापत्या बृहती ( 2) त्रिपदा ब्राह्मी पुरउष्णिक् ( 1) त्रिपदा ब्राह्मी भुरिग्गायत्री ( 1) त्रिपदा भुरिग्जगती ( 2) त्रिपदा भुरिग्विषमा गायत्री ( 1) त्रिपदा भुरिङ्महाबृहती ( 1) त्रिपदा महाबृहती ( 10) त्रिपदा यवमध्या गायत्री ( 2) त्रिपदा यवमध्या भुरिग्गायत्री ( 1) त्रिपदा विराटड्गायत्री ( 1) त्रिपदा विराट्शक्वरी ( 1) त्रिपदा विराडनुष्टुप् ( 6) त्रिपदा विराड् गायत्री ( 1) त्रिपदा विराड्गायत्री ( 13) त्रिपदा विराड्भुरिग्गायत्री ( 1) त्रिपदा विराण्महाबृहती ( 2) त्रिपदा विषमपादलक्ष्मा महाबृहती ( 1) त्रिपदा समविषमा गायत्री ( 1) त्रिपदा साम्नी जगती ( 1) त्रिपदा साम्नी भुरिग्जगती ( 1) त्रिपदा साम्न्यनुष्टुप् ( 1) त्रिपदानुष्टुप् ( 4) त्रिपदापरोष्णिक् ( 3) त्रिपदार्ची त्रिष्टुप् ( 1) त्रिपदार्ची पङ्क्तिः ( 5) त्रिपदार्ची भुरिग्गायत्री ( 1) त्रिपदार्षी गायत्री ( 7) त्रिपदार्षी बृहती ( 1) त्रिपदाविराडनुष्टुप् ( 1) त्रिपदासाम्नी त्रिष्टुप् ( 1) त्रिपदैकावसाना भुरिगार्ची गायत्री ( 1) त्रिपात्स्वराडुपरिष्टान्महाबृहती ( 1) त्रिपादार्षी गायत्री ( 1) त्रिपाद्गायत्री ( 6) त्रिपाद्भुरिग्गायत्री ( 1) त्रिपान्महाबृहती ( 2) त्रिब्टुगर्भा पङ्क्तिः ( 1) त्रिष्टुप् ( 1011) त्रिष्टुप् पराबृहतीगर्भा पङ्क्तिः ( 1) त्र्यवसाना चतुष्पदा त्रिष्टुप् ( 1) त्र्यवसाना त्रिष्टुप्, उष्णिग्गर्भा पराशक्वरी पञ्चपदा जगती ( 1) त्र्यवसाना नवपदाधृतिः ( 1) त्र्यवसाना पञ्चपदा जगती ( 1) त्र्यवसाना पञ्चपदा पराशाक्वरातिजगती ( 1) त्र्यवसाना पञ्चपदा पुरस्ताज्ज्योतिष्मती ( 1) त्र्यवसाना पञ्चपदा विपरीतपादलक्ष्मा बृहती ( 6) त्र्यवसाना पञ्चपदा विराडुपरिष्टाज्ज्योतिस्त्रिष्टुप् ( 1) त्र्यवसाना पञ्चपदा शक्वरी ( 3) त्र्यवसाना पञ्चपदा शक्वरीगर्भा जगती ( 1) त्र्यवसाना पञ्चपदातिजगती ( 1) त्र्यवसाना पञ्चपदातिशक्वरी ( 1) त्र्यवसाना पञ्चपदानुष्टुब्गर्भा पुरउपरिष्टाज्ज्योतिष्मती जगती ( 1) त्र्यवसाना पथ्यापङ्क्तिः ( 2) त्र्यवसाना बृहती ( 1) त्र्यवसाना भुरिक्पथ्यापङ्क्तिः ( 1) त्र्यवसाना शङ्कुमती पथ्यापङ्क्तिः ( 8) त्र्यवसाना षट्पदा उपरिष्टाद्दैवी बृहती ककुम्मतीगर्भा विराड्जगती ( 1) त्र्यवसाना षट्पदा ककुम्मती शक्वरी ( 1) त्र्यवसाना षट्पदा ककुम्मत्यनुष्टुप् त्रिष्टुब्गर्भा शक्वरी ( 1) त्र्यवसाना षट्पदा जगती ( 16) त्र्यवसाना षट्पदा त्रिष्टुप् ( 1) त्र्यवसाना षट्पदा त्रिष्टुप्ककुम्मतीगर्भातिजगती ( 1) त्र्यवसाना षट्पदा त्रिष्टुब्गर्भा जगती ( 6) त्र्यवसाना षट्पदा त्रिष्टुब्गर्भा शक्वरी ( 1) त्र्यवसाना षट्पदा त्रिष्टुब्गर्भातिजगती ( 1) त्र्यवसाना षट्पदा त्रिष्टुब्बृगतीगर्भातिजगती ( 1) त्र्यवसाना षट्पदा द्व्युष्णिग्गर्भा जगती ( 1) त्र्यवसाना षट्पदा बृहतीगर्भा ककुम्मती भुरिक्त्रिष्टुप् ( 1) त्र्यवसाना षट्पदा बृहतीगर्भा जगती ( 1) त्र्यवसाना षट्पदा बृहतीगर्भा विराडत्यष्टिः ( 1) त्र्यवसाना षट्पदा भुरिगष्टिः ( 1) त्र्यवसाना षट्पदा भुरिग्जगती ( 1) त्र्यवसाना षट्पदा यथाक्षरं शक्वरी, अतिशक्वरी ( 11) त्र्यवसाना षट्पदा विपरीतपादलक्ष्मा त्रिष्टुप् ( 1) त्र्यवसाना षट्पदा विराट्शक्वरी ( 1) त्र्यवसाना षट्पदा विराडतिजगती ( 1) त्र्यवसाना षट्पदा विराडष्टिः ( 1) त्र्यवसाना षट्पदा विराड्गर्भातिजगती ( 1) त्र्यवसाना षट्पदा विराड्जगती ( 1) त्र्यवसाना षट्पदा शक्वरी ( 3) त्र्यवसाना षट्पदातिशाक्वरगर्भा धृतिः ( 1) त्र्यवसाना षट्पदात्यष्टिः ( 3) त्र्यवसाना षट्पदानुष्टुब्गर्भा ककुम्मती शक्वरी ( 1) त्र्यवसाना षट्पदाष्टिः ( 2) त्र्यवसाना सप्तदा विराडष्टिः ( 1) त्र्यवसाना सप्तदा विराड्गर्भा भुरिक्शक्वरी ( 1) त्र्यवसाना सप्तदाकृतिः ( 1) त्र्यवसाना सप्तपदा बृहतीगर्भातिशक्वरी ( 2) त्र्यवसाना सप्तपदा विराट्शक्वरी ( 1) त्र्यवसाना सप्तपदा शक्वरी ( 4) त्र्यवसाना सप्तपदा शङ्कुमत्यतिजागतशाक्वरातिशाक्वरधार्त्यगर्भातिधृतिः ( 6) त्र्यवसाना सप्तपदाष्टिः ( 1) त्र्यवसाना सप्तपदोष्णिगनुष्टुब्गर्भा शक्वरी ( 1) त्र्यवसानाषट्पदानुष्टब्गर्भोपरिष्टाज्जगतीनिचृत्शक्वरी ( 1) त्र्यवसानोष्णिग्बृहतीगर्भा षट्पदातिजगती ( 1) त्र्यसाना षट्पदा जगती ( 1) दशपदा प्रकृतिः ( 4) दशपदाकृतिः ( 1) दैवी जगती ( 14) दैवी त्रिष्टुप् ( 14) दैवी पङ्क्तिः ( 13) दैवी बृहती ( 6) द्विपदा निचृत्त्रिष्टुप् ( 1) द्विपदा प्राजापत्या बृहती ( 8) द्विपदा प्राजापत्यानुष्टुप् ( 1) द्विपदा भुरिक्साम्नी बृहती ( 1) द्विपदा विराड्गायत्री ( 3) द्विपदा साम्नी त्रिष्टुप् ( 1) द्विपदा साम्नी भुरिग्बृहती ( 1) द्विपदा साम्नीत्रिष्टुप् ( 1) द्विपदा साम्नीबृहती ( 6) द्विपदा साम्न्यनुष्टुप् ( 2) द्विपदार्ची पङ्क्तिः ( 1) द्विपदार्ची बृहती ( 1) द्विपदार्ची भुरिगनुष्टुप् ( 1) द्विपदार्च्यनुष्टुप् ( 1) द्विपदार्च्युष्णिक् ( 2) द्विपदार्षी गायत्री ( 1) द्विपदासुरी गायत्री ( 2) द्विपदैकावसाना विराड्गायत्री ( 1) द्व्यनुष्टुब्गर्भा पञ्चपदातिजगती ( 1) द्व्यनुष्टुब्गर्भानुष्टुप् ( 2) द्व्युष्णिग्गर्भा पथ्यापङ्क्तिः ( 1) नागी त्रिपदा गायत्री ( 1) निचृज्जगती ( 1) निचृत्ककुबुष्णिक् ( 1) निचृत्त्रिपदा गायत्री ( 1) निचृत्त्रिष्टुप् ( 3) निचृत्पङ्क्तिः ( 1) निचृत्पथ्यापङ्क्तिः ( 3) निचृत्पुरउष्णिक् ( 1) निचृत्पुरस्ताद्बृहती ( 2) निचृत्पुरोदेवत्यापङ्क्तिः ( 1) निचृत्साम्नी पङ्क्तिः ( 4) निचृत्साम्नी बृहती ( 2) निचृदनुष्टुप् ( 28) निचृदार्ष्यनुष्टुप् ( 1) निचृदुपरिष्टाद्बृहती ( 1) निचृद्गायत्री ( 3) निचृद्बृहती ( 2) निचृन्महाबृहती ( 1) न्युङ्कुसारिणी बृहती ( 1) पङ्क्तिः ( 52) पञ्चपदा अनुष्टुबुष्णिक्, त्रिष्टुब्गर्भा जगती ( 1) पञ्चपदा ककुम्मती जगती ( 1) पञ्चपदा ककुम्मती त्रिष्टुप् ( 1) पञ्चपदा ककुम्मती शाक्वरगर्भा जगती ( 1) पञ्चपदा ककुम्मतीगर्भा भुरिगत्यष्टिः ( 1) पञ्चपदा ककुम्मतीगर्भाष्टिः ( 4) पञ्चपदा ककुम्मत्यष्टिः ( 1) पञ्चपदा जगती ( 1) पञ्चपदा त्र्यनुष्टुब्गर्भा जगती ( 1) पञ्चपदा पथ्यापङ्क्तिः ( 4) पञ्चपदा परशाक्वराभुरिक्ककुम्मत्यतिजगती ( 1) पञ्चपदा परातिजागता ककुम्मत्यतिजगती ( 1) पञ्चपदा परानुष्टुबतिजगती ( 1) पञ्चपदा परानुष्टुब्विराट्शक्वरी ( 1) पञ्चपदा परानुष्टुब्विराडतिजगती ( 1) पञ्चपदा बार्हतवैराजगर्भा जगती ( 1) पञ्चपदा बृहतीगर्भा जगती ( 1) पञ्चपदा बृहतीगर्भा विराट्शक्वरी ( 1) पञ्चपदा बृहत्यनुष्टुबुष्णिग्गर्भा जगती ( 1) पञ्चपदा मध्येज्योतिष्मती त्रिष्टुप् ( 1) पञ्चपदा विराट्पुरस्ताद्बृहती ( 1) पञ्चपदा विराडतिजगती ( 1) पञ्चपदा विराडतिशक्वरी ( 2) पञ्चपदा विराड्जगती ( 1) पञ्चपदा विराड्जगतीगर्भा शक्वरी ( 1) पञ्चपदा शक्वरी ( 2) पञ्चपदातिजगती ( 2) पञ्चपदातिजागतानुष्टुब्गर्भा शक्वरी ( 1) पञ्चपदातिजागतानुष्टुब्गर्भा स्कन्धोग्रीवी बृहती ( 1) पञ्चपदातिशक्वरी ( 11) पञ्चपदातिशाक्वरातिजागतगर्भाष्टिः ( 1) पञ्चपदानुष्टुबुष्णिग्गर्भोपरिष्टाद्बार्हता भुरिक्त्रिष्टुप् ( 1) पञ्चपदानुष्टुबुष्णिग्गर्भोपरिष्टाद्बार्हताभुरिक्त्रिष्टुप् ( 3) पञ्चपदानुष्टुबुष्णिग्गर्भोपरिष्टाद्बार्हताविराड्जगती ( 1) पञ्चपदानुष्टुब्गर्भा जगती ( 1) पञ्चपदानुष्टुब्गर्भा परातिजगती ( 2) पञ्चपदानुष्टुब्गर्भा भुरिक्त्रिष्टुप् ( 1) पञ्चपदोष्णिग्बृहतीगर्भातिजगती ( 1) पञ्चपदोष्णिग्विराड्जगती ( 1) पथ्या बृहती ( 6) पथ्यापङ्क्तिः ( 89) पथ्याबृहती ( 12) परशाक्वरा विराडतिजगती ( 1) परातिजागता विराड्जगती ( 1) परानुष्टुप्त्रिष्टुप् ( 8) पराबृहती त्रिष्टुप् ( 4) पराबृहती निचृत्प्रस्तारपङ्क्तिः ( 1) पराबृहती प्रस्तारपङ्क्तिः ( 1) पराविराट्त्रिष्टुप् ( 1) पराविराडनुष्टुप् ( 1) पराशक्वरी विराड्गर्भा जगती ( 1) परोष्णिक् ( 13) परोष्णिक्पङ्क्तिः ( 1) पादनिचृद्गायत्री ( 1) पिपीलिकमध्यानिचृद्गायत्री ( 1) पिपीलिकमध्यानुष्टुप् ( 1) पिपीलिकमध्योष्णिक् ( 1) पुरःककुम्मत्यनुष्टुप् ( 1) पुरःककुम्मत्युपरिष्टाद्बृहती ( 1) पुरःपरोष्णिग्बृहती ( 1) पुरउष्णिक् ( 11) पुरस्कृतित्रिष्टुब्बृहतीगर्भा पञ्चपदातिजगती ( 1) पुरस्ताज्ज्योतिष्मती जगती ( 1) पुरस्ताज्ज्योतिष्मती त्रिष्टुप् ( 1) पुरस्ताज्ज्योतिस्त्रिष्टुप् ( 3) पुरस्तात्ककुम्मत्यनुष्टुप् ( 1) पुरस्ताद्बृहती ( 13) पुरस्ताद्विराड्बृहती ( 1) पुरोकृतिस्त्रिपदा विराट्त्रिष्टुप् ( 1) पुरोतिजगती विराड्जगती ( 1) पुरोद्व्यतिजागता भुरिग्जगती ( 1) पुरोधृत्यनुष्टुब्गर्भा पराष्टित्र्यवसाना चतुष्पदातिजगती ( 1) पुरोबार्हता त्रिष्टुप् ( 1) पुरोबार्हतातिजागतगर्भा त्रिष्टुप् ( 1) पुरोबार्हतानुष्टुप् ( 1) पुरोबृहती त्रिष्टुप् ( 1) पुरोबृहती त्रिष्टुब्गर्भार्षी पङ्क्तिः ( 1) पुरोबृहती विराड्गर्भा त्रिष्टुप् ( 1) पुरोविराट्त्रिष्टुप् ( 1) पुरोविराट्पुरस्ताज्ज्योतिस्त्रिष्टुप् ( 1) पुरोविराड्जगती ( 1) पुरोष्णिग्बार्हतपरानुष्टुप् ( 1) पुरोऽतिजगती विराड्जगती ( 1) पुरोऽतिजागतविराड्गर्भा त्रिष्टुप् ( 1) पुरोऽतिजागता जगती ( 1) पुरोऽतिजागता विराड्जगती ( 1) पुरोऽतिशक्वरीपादयुग्जगती ( 1) पुरोऽनुष्टुप् ( 2) पुरोऽनुष्टुप् त्रिष्टुप् ( 1) पुरोऽनुष्टुप्त्रिष्टुप् ( 3) पुरोऽष्टिर्जगती ( 1) प्रगाथः ( 78) प्रतिष्ठा गायत्री ( 1) प्रस्तारपङ्क्तिः ( 19) प्राजापत्या गायत्री ( 65) प्राजापत्या त्रिष्टुप् ( 4) प्राजापत्या बृहती ( 2) प्राजापत्यानुष्टुप् ( 55) प्राजापत्योष्णिक् ( 2) बार्हतगर्भा त्रिष्टुप् ( 1) बार्हतगर्भानुष्टुप् ( 1) बृहती ( 28) बृहतीगर्भा ककुम्मत्यनुष्टुप् ( 1) बृहतीगर्भा त्रिष्टुप् ( 9) बृहतीगर्भा प्रस्तारपङ्क्तिः ( 1) बृहतीगर्भा संस्तारपङ्क्तिः ( 1) बृहतीगर्भानुष्टुप् ( 8) बृहतीत्रिष्टुप् ( 1) बृहतीपुरस्तात्प्रस्तारपङ्क्तिः ( 1) बृहत्यनुष्टुप् ( 1) ब्रह्मा ( 43) भरिग्बृहती ( 1) भुरिक् साम्नी त्रिष्टुप् ( 1) भुरिक्त्रिपदा गायत्री ( 1) भुरिक्त्रिष्टुप् ( 90) भुरिक्पङ्क्तिः ( 1) भुरिक्पथ्यापङ्क्तिः ( 2) भुरिक्परातिजागता त्रिष्टुप् ( 1) भुरिक्परातिजागतात्रिष्टुप् ( 1) भुरिक्प्राजापत्यात्रिष्टुप् ( 1) भुरिक्संस्तारपङ्क्तिः ( 1) भुरिक्साम्नी त्रिपदा त्रिष्टुप् ( 1) भुरिक्साम्नी बृहती ( 1) भुरिक्साम्नीबृहती ( 1) भुरिक्साम्न्यनुष्टुप् ( 4) भुरिगअनुष्टुप् ( 1) भुरिगतिशक्वरी ( 1) भुरिगत्यष्टिः ( 1) भुरिगनुष्टुप् ( 53) भुरिगार्च्यनुष्टुप् ( 1) भुरिगार्च्येकपदानुष्टुप् ( 1) भुरिगार्षी त्रिष्टुप् ( 1) भुरिगार्षीपङ्क्तिः ( 1) भुरिगार्ष्युष्णिक् ( 1) भुरिगुष्णिक् ( 2) भुरिग्गायत्री ( 3) भुरिग्जगती ( 3) भुरिग्बृहती ( 8) भुरिग्विराड्जगती ( 1) भुरिग्विषमात्रिपाद्गायत्री ( 1) भुरिग्विष्टारपङ्क्तिः ( 1) मध्ये ज्योतिष्मती जगती ( 1) मध्येज्योतिरुष्णिक्त्रिष्टुप् ( 1) मध्येज्योतिर्जगती ( 2) महाबृहती ( 3) महाबृहती त्रिष्टुप् ( 1) यम ( 71) यवमध्या गायत्री ( 1) यवमध्या त्रिपदा गायत्री ( 4) यवमध्या विराट्ककुप् ( 1) यवमध्याककुप् ( 1) यवमध्यात्रिपदागायत्री ( 2) याजुषी गायत्री ( 9) याजुषी जगती ( 9) याजुषी त्रिष्टुप् ( 5) याजुषी पङ्क्तिः ( 2) याजुषी बृहती ( 1) याजुष्यनुष्टुप् ( 1) याजुष्युष्णिक् ( 4) वर्धमान गायत्री ( 1) विपरीतपादलक्ष्मा पङ्क्तिः ( 1) विपरीतपादलक्ष्माचतुष्पदातिजगती ( 1) विराट्त्रिष्टुप् ( 3) विराट्पथ्या बृहती ( 4) विराट्पथ्यापङ्क्तिः ( 1) विराट्पथ्याबृहती ( 5) विराट्परोष्णिक् ( 2) विराट्पुरउष्णिक् ( 1) विराट्पुरस्ताद्बृहती ( 11) विराट्प्रस्तारपङ्क्तिः ( 8) विराट्साम्नी पङ्क्तिः ( 1) विराट्स्थाना त्रिष्टुप् ( 2) विराडनुष्टुप ( 1) विराडनुष्टुप् ( 13) विराडार्षी पङ्क्तिः ( 1) विराडार्ष्यनुष्टुप् ( 2) विराडास्तारपंक्तिः ( 1) विराडास्तारपंक्तिः त्रिष्टुप् ( 1) विराडास्तारपङ्क्तिः ( 3) विराडुपरिष्टाद्बृहती ( 3) विराडुरोबृहती ( 3) विराडुष्णिक् ( 1) विराडुष्णिग्बृहतीगर्भा पञ्चपदा जगती ( 1) विराड्गर्भा त्रिष्टुप् ( 5) विराड्गर्भा प्रस्तारपङ्क्तिः ( 2) विराड्गर्भा भुरिक्त्रिष्टुप् ( 1) विराड्गर्भास्तारपङ्क्तिः ( 1) विराड्गायत्री ( 24) विराड्जगती ( 29) विराड्बृहती ( 1) विराड्विषमा गायत्री ( 1) विराड्विषमागायत्री ( 1) विराण्महाबृहती ( 1) विष्टारपङ्क्तिः ( 1) वैराजपरा पञ्चपदा पथ्यापङ्क्तिः, निचृत्पुरोदेवत्यापङ्क्तिः ( 1) वैराजपरा पञ्चपदा पथ्यापङ्क्तिः, भुरिक्पुरउष्णिक् ( 2) शक्वरातिजागतगर्भा जगती ( 1) शक्वरी ( 4) शक्वरीगर्भा जगती ( 4) शक्वरीगर्भा पुरःशक्वरी त्रिष्टुप् ( 1) शङ्कुमती चतुष्पदा भुरिगुष्णिक् ( 1) शङ्कुमत्यनुष्टुप् ( 3) शाक्वरगर्भा चतुष्पदा जगती ( 1) शाक्वरगर्भा चतुष्पदा विराडति जगती ( 1) शाक्वरगर्भा विराड्जगती ( 1) शाक्वरगर्भातिमध्येज्योतिस्त्रिष्टुप् ( 1) शाक्वरातिशाक्वरगर्भा सप्तपदा चतुरवसाना प्रकृतिः ( 2) षट्पदा अनुष्टुब्गर्भा परातिजगती ( 2) षट्पदा जगती ( 8) षट्पदा द्व्यनुष्टुब्गर्भा जगती ( 1) षट्पदा भुरिक्शक्वरी ( 1) षट्पदानुष्टुब्गर्भा परातिजगती ( 2) षट्पदानुष्टुब्गर्भा परातिशक्वरी ( 1) षट्पदानुष्टुब्गर्भा पराशक्वरी ( 1) षट्पदोष्णिग्बृहतीगर्भा विराट्शक्वरी ( 1) संस्तारपङ्क्तिः ( 3) सतःपङ्क्तिः ( 2) सप्तदा विराट्शक्वरी ( 1) सप्तपदा जगती ( 1) सप्तपदा शक्वरी ( 1) सप्तपदाष्टिः ( 2) सप्तापदा धृतिः ( 5) सप्तापदात्यष्टिः ( 1) सम्राडास्तारपङ्क्ति ( 1) सवित्री, सूर्या ( 139) साम्नी ( 2) साम्नी गायत्री ( 5) साम्नी त्रिष्टुप् ( 10) साम्नी निचृत्पङ्क्तिः ( 1) साम्नी पङ्क्तिः ( 4) साम्नी बृहती ( 21) साम्नी भुरिग्बृहती ( 5) साम्न्यनुष्टुप् ( 18) साम्न्युष्णिक् ( 32) साम्न्येकावसानानुष्टुप् ( 1) साम्न्येकावसानोष्णिक् ( 1) स्कन्धोग्रीवी बृहती ( 1) स्वराट्पङ्क्तिः ( 2) स्वराडनुष्टुप् ( 5) स्वराडार्च्यनुष्टुप् ( 1) स्वराडार्षी पङ्क्तिः ( 2) स्वराडार्ष्यनुष्टुप् ( 3) स्वराड्विषमात्रिपाद्गायत्री ( 1)