ऋषि खोजें
अथर्ववेद में कुल 172 ऋषि!
( 147) च॒क॒र्थ॒ । अ॒र॒सम् । वि॒षम् ॥१००.३॥ ( 1) अगस्त्य ( 5) अग्नि ( 5) अङ्गिरस् ( 4) अङ्गिराः ( 92) अत्रिः ( 1) अथर्वा ( 1072) अथर्वा, क्षुद्रः ( 44) अथर्वाङ्गिराः ( 38) अथर्वाङ्नगिरा ( 2) अथर्वाचार्यः ( 140) अध्यात्म अथवा व्रात्य ( 204) अप्रतिरथः ( 11) अयास्यः ( 24) अष्टकः ( 4) आत्मा ( 126) आदित्य ( 43) आपः ( 1) आयुः ( 1) इन्दु ( 1) इरिम्बिठिः ( 25) उच्छोचन ( 3) उद्दालकः ( 11) उन्मोचन ( 3) उपरिबभ्रव ( 13) उषा,दुःस्वप्ननासन ( 11) ऋभु ( 7) कण्वः ( 13) कपिञ्जलः ( 11) कबन्ध ( 10) कलिः ( 3) कश्यपः ( 89) काङ्कायन ( 29) काण्वः ( 11) कुत्सः ( 49) कुरुसुतिः ( 3) कृष्णः ( 34) कौरुपथिः ( 34) कौरूपथिः ( 2) कौशिक ( 31) खिलः ( 6) गरुत्मान ऋषि ( 3) गरुत्मान् ( 56) गार्ग्य ( 15) गृत्समदः ( 30) गृत्समदो मेधातिथिर्वा ( 4) गोतमः ( 28) गोपथः ( 23) गोपथः, भरद्वाजः ( 10) गोषूक्तिः, अश्वसूक्तिः ( 13) गोषूक्त्यश्वसूक्तिनौ ( 18) गौतमः ( 1) चन्द्रमा ( 2) चातनः ( 135) जगद्बीजं पुरुषः ( 8) जमदग्नि ( 9) जाटिकायन ( 6) जातवेदा ( 1) तिरश्चीराङ्गिरसो द्युतानो वा ( 5) त्रिशोकः ( 6) दम्पती परिपन्थनाशनी ( 1) दुःस्वप्ननासन ( 56) देवगण ( 1) देवजामयः ( 5) देवातिथिः ( 4) द्रविणोदाः ( 4) द्रुह्वण ( 4) नारायणः ( 49) नृमेधः ( 17) नोधाः ( 20) पतिवेदन ( 8) परुच्छेपः ( 9) पर्वतः ( 6) पितरगण ( 15) पुरमीढाजमीढौ ( 7) पुरुन्हमा ( 2) पुरुहन्मा ( 8) पुष्टिगुः ( 2) पूरणः ( 10) प्रगाथः ( 5) प्रचेता ( 5) प्रजापतिः ( 39) प्रत्यङ्गिरसः ( 32) प्रमोचन ( 3) प्रशोचन ( 3) प्रस्कण्वः ( 22) प्रियमेधः ( 18) बभ्रुपिङ्गल ( 3) बरुः सर्वहरिर्वा ( 13) बादरायणि ( 27) बुधः ( 1) बृहच्छुक्र ( 3) बृहद्दिवोऽथर्वा ( 38) बृहस्पतिः ( 35) ब्रह्मा ( 869) ब्रह्मा, भृग्वङ्गिराः ( 8) ब्रह्मास्कन्दः ( 14) भग ( 3) भरद्वाजः ( 25) भर्गः ( 6) भागलि ( 3) भार्गवः ( 4) भार्गवो वैदर्भिः ( 26) भुवनः साधनो वा ( 3) भूमि ( 1) भृगुः ( 224) भृगुराथर्वणः ( 7) भृग्वङ्गिराः ( 231) मधुच्छन्दाः ( 85) मयोभूः ( 48) मातृनामा ( 40) मृगारः ( 42) मृगारोऽअथर्वा वा ( 7) मेधातिथिः ( 18) मेधातिथिः, प्रियमेधः ( 3) मेध्यातिथि ( 34) यक्ष्मनाशनी ( 1) यम ( 80) यम, मन्त्रोक्त ( 254) ययातिः ( 3) रक्षोहाः ( 6) रुद्र ( 17) रेभः ( 6) वत्सः ( 9) वधूवास संस्पर्श मोचन ( 1) वरुणः ( 2) वसिष्ठः ( 78) वसिष्ठः, अथर्वा वा ( 7) वसुक्रः ( 11) वाक् ( 6) वामदेवः ( 30) वामदेवः, मेध्यातिथिः ( 1) विरूपः ( 1) विवाह मन्त्र आशीष, वधुवास संस्पर्शमोचन ( 1) विश्वमनाः ( 9) विश्वमित्रः ( 4) विश्वामित्रः ( 97) वीतहव्य ( 6) वृषाकपिरिन्द्राणी च ( 23) वेनः ( 20) शंयुः ( 9) शक्तिरथवा वसिष्ठः ( 2) शन्तातिः ( 72) शम्भुः ( 5) शशकर्णः ( 21) शिरिम्बिठिः ( 1) शुक्रः ( 93) शुनः शेप ( 3) शुनःशेपः ( 20) शौनकः ( 17) शौनक् ( 9) श्रुतकक्षः सुकक्षो वा ( 3) श्रुष्टिगुः ( 1) सरस्वती ( 3) सविता ( 19) सव्यः ( 11) सार्पराज्ञी ( 3) सिन्धुद्वीपं कृतिः, अथवा अथर्वा ( 4) सिन्धुद्वीपः ( 37) सिन्धुद्वीपम् ( 13) सुकक्षः ( 12) सुतकक्षः ( 3) सुदाः पैजवनः ( 2) सुदीतिपुरुमीढौ ( 1) सुर्कीतिः ( 7) सूर्य ( 2) सोम ( 5) सोम, पूषा ( 1) सोमार्क ( 1) सौभरिः ( 10) स्वविवाह ( 1)