ऋषि खोजें
यजुर्वेद में कुल 191 ऋषि!
अगस्त्य ऋषिः ( 7) अग्निर्ऋषिः ( 20) अजमीढ ऋषिः ( 1) अत्रिर्ऋषिः ( 15) अत्रिर्ऋषिः। ऊरुमित्यस्य शुनः शेप ऋषिः ( 1) अप्रतिरथ ऋषिः ( 27) अरुणत्रसदस्यू ऋषी ( 1) अवत्सार ऋषिः ( 4) अश्वतराश्विर्ऋषिः ( 3) अश्विनावृषी ( 13) आगस्त्य ऋषिः ( 11) आङ्गिरस ऋषयः ( 7) आङ्गिरस ऋषिः ( 22) आङ्गिरसो हिरण्यस्तूप ऋषिः ( 4) आत्रेय ऋषिः ( 7) आथर्वण ऋषिः ( 7) आदित्या देवा ऋषयः ( 11) आदित्या देवा वा ऋषयः ( 3) आभूतिर्ऋषिः ( 7) आसुरिर्ऋषिः ( 4) इन्द्र ऋषिः ( 1) इन्द्रविश्वामित्रावृषी ( 1) इन्द्राग्नी ऋषी ( 4) इन्द्राबृहस्पती ऋषी ( 1) उत्कील ऋषिः ( 3) उत्तरनारायण ऋषिः ( 6) उशना ऋषिः ( 14) ऋजिष्व ऋषिः ( 2) औतथ्यो दीर्घतमा ऋषिः ( 12) और्णवाभ ऋषिः ( 3) कण्व ऋषिः ( 7) कश्यप ऋषिः ( 1) काक्षीवतसुकीर्त्तिर्ऋषिः ( 1) काश्यप ऋषिः ( 1) कुत्स ऋषिः ( 46) कुत्सीदिर्ऋषिः ( 1) कुमारहारित ऋषिः ( 6) कुशिक ऋषिः ( 1) कुश्रिर्ऋषिः ( 1) कुसुरुविन्दुर्ऋषिः ( 2) कूर्म ऋषिः ( 1) कूर्मगार्त्समद ऋषिः ( 1) कौण्डिन्य ऋषिः ( 1) गयप्लात ऋषिः ( 2) गर्ग ऋषिः ( 3) गालव ऋषिः ( 5) गृत्समद ऋषिः ( 23) गोतम ऋषिः ( 75) गौरिवीतिर्ऋषिः ( 1) गौरीवितिर्ऋषिः ( 1) जमदग्निर्ऋषिः ( 6) जय ऋषिः ( 1) तापस ऋषिः ( 12) त्रित ऋषिः ( 12) त्रिशिरा ऋषिः ( 5) त्रिशोक ऋषिः ( 2) त्रिसदस्युर्ऋषिः ( 1) दक्ष ऋषिः ( 5) दधिक्रावा ऋषिः ( 2) दध्यङ्ङाथर्वण ऋषिः ( 31) दमन ऋषिः ( 1) दीर्घतमा ऋषिः ( 67) देवल ऋषिः ( 2) देववात ऋषिः ( 6) देववातभरतावृषी ( 1) देवश्रवदेववातावृषी ( 4) देवश्रवदेववातौ भारतावृषी ( 2) देवश्रवा ऋषिः ( 5) देवश्रवा देववातश्च भारतावृषी ( 2) देवा ऋषयः ( 49) देवावत ऋषिः ( 4) ध्रुव ऋषिः ( 1) नाभानेदिष्ठ ऋषिः ( 11) नारायण ऋषिः ( 39) नृमेध ऋषिः ( 5) नृमेधपुरुषमेधावृषी ( 1) नोधा ऋषिः ( 2) नोधा गोतम ऋषिः ( 2) परमेष्ठी ऋषिः ( 60) परमेष्ठी प्रजापतिर्ऋषिः ( 50) परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा ऋषयः ( 27) परमेष्ठी वा कुत्स ऋषिः ( 3) पराशर ऋषिः ( 1) पाकाग्निर्ऋषिः ( 1) पायुर्ऋषिः ( 1) पावकाग्निर्ऋषिः ( 5) पुरुमीढ ऋषिः ( 1) पुरुमीढाजमीढावृषी ( 1) पुरोधा ऋषिः ( 1) पूर्वदेवा ऋषयः ( 1) प्रगाथ ऋषिः ( 1) प्रजापतिर्ऋषिः ( 224) प्रतिक्षत्र ऋषिः ( 1) प्रबन्धु ऋषिः ( 1) प्रस्कण्व ऋषिः ( 11) प्राजापत्यो यज्ञ ऋषिः ( 1) प्रादुराक्षिर्ऋषिः ( 1) प्रियमेधा ऋषिः ( 2) बन्धुर्ऋषिः ( 7) बृहदुक्थो गोतम ऋषिः ( 2) बृहदुक्थो वामदेव ऋषिः ( 6) बृहदुक्थो वामदेव्य ऋषिः ( 11) बृहद्दिव ऋषिः ( 1) बृहस्पतिर्ऋषिः ( 13) भरद्वाज ऋषिः ( 21) भरद्वाजः शिरम्बिठ ऋषिः ( 1) भारद्वाज ऋषिः ( 32) भार्गव ऋषिः ( 1) भार्गवो जमदग्निर्ऋषिः ( 25) भिषगृषिः ( 16) भुवनपुत्रो विश्वकर्मा ऋषिः ( 16) मधुच्छन्छा ऋषिः ( 1) मधुच्छन्दा ऋषिः ( 43) मधुच्छन्दा ऋषिः। सुतजेता ऋषिः ( 1) मनुर्ऋषिः ( 2) मयोभूर्ऋषिः ( 5) महीयव ऋषिः ( 3) मुद्गल ऋषिः ( 1) मेध ऋषिः ( 1) मेधाकाम ऋषिः ( 3) मेधातिथिर्ऋषिः ( 44) याज्ञवल्क्य ऋषिः ( 2) याज्ञवल्क्यः ( 2) रम्याक्षी ऋषिः ( 2) लुश ऋषिः ( 1) लुशो धानाक ऋषिः ( 1) लोपामुद्रा ऋषिः ( 6) लौगाक्षिर्ऋषिः ( 1) वत्स ऋषिः ( 23) वत्सप्रीर्ऋषिः ( 20) वत्सार ऋषिः ( 5) वत्सार काश्यप ऋषिः ( 11) वरुण ऋषिः ( 29) वसिष्ठ ऋषिः ( 54) वसुयुर्ऋषिः ( 1) वामदेव ऋषिः ( 51) वारुणिः सप्तधृतिः ( 1) वारुणिर्ऋषिः ( 1) विदर्भिर्ऋषिः ( 26) विधृतिर्ऋषिः ( 8) विभ्राड् ऋषिः ( 1) विरूप ऋषिः ( 24) विरूपाक्ष ऋषिः ( 1) विवस्वान् ऋषिः ( 2) विश्वकर्मर्षिः ( 4) विश्वकर्मा ऋषिः ( 2) विश्वदेव ऋषिः ( 19) विश्वमना ऋषिः ( 1) विश्वरूप ऋषिः ( 3) विश्ववारा ऋषिः ( 1) विश्वामित्र ऋषिः ( 33) विश्वावसुर्ऋषिः ( 4) विश्वेदेवा ऋषयः ( 5) विहव्य ऋषिः ( 1) वैखानस ऋषिः ( 14) वैश्वामित्रो मधुच्छन्दा ऋषिः ( 3) शंयुर्ऋषिः ( 4) शंयुर्बार्हस्पत्य ऋषिः ( 4) शङ्ख ऋषिः ( 47) शाकल्य ऋषिः ( 1) शास ऋषिः ( 5) शिवसङ्कल्प ऋषिः ( 7) शुनःशेप ऋषिः ( 25) श्यावाश्व ऋषिः ( 3) श्रीकाम ऋषिः ( 1) श्रुतकक्षसुकक्षावृषी ( 1) श्रुतबन्धुर्ऋषिः ( 1) सड्कसुक ऋषिः ( 2) सप्तऋषय ऋषयः ( 9) सप्तधृतिर्वारुणिर्ऋषिः ( 3) सरस्वती ऋषिः ( 1) सरस्वत्यृषिः ( 22) सर्पराज्ञी कद्रूर्ऋषिः ( 2) सर्प्पराज्ञी कद्रूर्ऋषिः ( 1) सविता ऋषिः ( 1) सिन्धुद्वीप ऋषिः ( 18) सुचीक ऋषिः ( 2) सुतजेतृमधुच्छन्दा ऋषिः ( 1) सुतम्भर ऋषिः ( 1) सुनीतिर्ऋषिः ( 1) सुबन्धुर्ऋषिः ( 2) सुश्रुत ऋषिः ( 1) सुहोत्र ऋषिः ( 4) सोमक ऋषिः ( 1) सोमाहुतिर्ऋषिः ( 5) स्वयम्भु ब्रह्म ऋषिः ( 12) स्वस्त्यात्रेय ऋषिः ( 49) हिरण्यगर्भ ऋषिः ( 11) हिरण्यस्तूप आङ्गिरस ऋषिः ( 2) हिरण्यस्तूप ऋषिः ( 3) हैमवर्चिर्ऋषिः ( 26)