ऋषि खोजें

सामवेद में विमद ऐन्द्रः, वसुकृद्वा वासुक्रः के 3 संदर्भ मिले

यजामह इन्द्रं वज्रदक्षिणꣳ हरीणाꣳ रथ्यां३विव्रतानाम् । प्र श्मश्रुभिर्दोधुवदूर्ध्वधा भुवद्वि सेनाभिर्भयमानो वि राधसा ॥३३४॥