देवता खोजें

ऋग्वेद में सावर्णेर्दानस्तुतिः के 4 संदर्भ मिले

सहस्रदा ग्रामणीर्मा रिषन्मनु: सूर्येणास्य यतमानैतु दक्षिणा । सावर्णेर्देवाः प्र तिरन्त्वायुर्यस्मिन्नश्रान्ता असनाम वाजम् ॥