ऋषि खोजें

अथर्ववेद में मेध्यातिथि के 35 संदर्भ मिले

मधुमतीरोषधीर्द्याव आपो मधुमन्नो भवत्वन्तरिक्षम्। क्षेत्रस्य पतिर्मधुमान्नो अस्त्वरिष्यन्तो अन्वेनं चरेम ॥