ऋषि खोजें

अथर्ववेद में अङ्गिरस् के 4 संदर्भ मिले

अग्निः प्रातःसवने पात्वस्मान्वैश्वानरो विश्वकृद्विश्वशंभूः। स नः पावको द्रविणे दधात्वायुष्मन्तः सहभक्षाः स्याम ॥