देवता खोजें

अथर्ववेद में सौषधिका निलिम्पाः के 1 संदर्भ मिले

येस्यां स्थ ध्रुवायां दिशि निलिम्पा नाम देवास्तेषां व ओषधीरिषवः। ते नो मृडत ते नोऽधि ब्रूत तेभ्यो वो नमस्तेभ्यो वः स्वाहा ॥