देवता खोजें

अथर्ववेद में मित्रम् के 2 संदर्भ मिले

अंशो भगो वरुणो मित्रो अर्यमादितिः पान्तु मरुतः। अप तस्य द्वेषो गमेदभिह्रुतो यावयच्छत्रुमन्तितम् ॥