देवता खोजें

अथर्ववेद में बृहस्पतियुक्ता अवस्वन्तः के 1 संदर्भ मिले

येस्यां स्थोर्ध्वायां दिश्यवस्वन्तो नाम देवास्तेषां वो बृहस्पतिरिषवः। ते नो मृडत ते नोऽधि ब्रूत तेभ्यो वो नमस्तेभ्यो वः स्वाहा ॥