देवता खोजें

अथर्ववेद में प्रतीचीदिग् वैराजः के 1 संदर्भ मिले

येस्यां स्थ प्रतीच्यां दिशि वैराजा नाम देवास्तेषां व आप इषवः। ते नो मृडत ते नोऽधि ब्रूत तेभ्यो वो नमस्तेभ्यो वः स्वाहा ॥