देवता खोजें

ऋग्वेद में दुन्दुभिरिन्द्रश्च के 1 संदर्भ मिले

आमूरज प्रत्यावर्तयेमाः केतुमद्दुन्दुभिर्वावदीति। समश्वपर्णाश्चरन्ति नो नरोऽस्माकमिन्द्र रथिनो जयन्तु ॥३१॥