देवता खोजें

अथर्ववेद में उदीचीदिक् सवाताः प्रविध्यन्तः के 1 संदर्भ मिले

येस्यां स्थोदीच्यां दिशि प्रविध्यन्तो नाम देवास्तेषां वो वात इषवः। ते नो मृडत ते नोऽधि ब्रूत तेभ्यो वो नमस्तेभ्यो वः स्वाहा ॥