छन्द खोजें

ऋग्वेद में स्वराट्आर्चीत्रिष्टुप् के 1 संदर्भ मिले

इमा ब्रह्मेन्द्र तुभ्यं शंसि दा नृभ्यो नृणां शूर शव: । तेभिर्भव सक्रतुर्येषु चाकन्नुत त्रायस्व गृणत उत स्तीन् ॥