छन्द खोजें

अथर्ववेद में विराडुरोबृहती के 3 संदर्भ मिले

शान्ता द्यौः शान्ता पृथिवी शान्तमिदमुर्वन्तरिक्षम्। शान्ता उदन्वतीरापः शान्ता नः सन्त्वोषधीः ॥