छन्द खोजें

अथर्ववेद में विराडास्तारपङ्क्तिः के 3 संदर्भ मिले

अयोमुखाः सूचीमुखा अथो विकङ्कतीमुखाः। क्रव्यादो वातरंहस आ सजन्त्वमित्रान्वज्रेण त्रिषन्धिना ॥