छन्द खोजें

अथर्ववेद में मध्येज्योतिरुष्णिक्त्रिष्टुप् के 1 संदर्भ मिले

तानि कल्पद् ब्रह्मचारी सलिलस्य पृष्ठे तपोऽतिष्ठत्तप्यमानः समुद्रे। स स्नातो बभ्रुः पिङ्गलः पृथिव्यां बहु रोचते ॥