छन्द खोजें

अथर्ववेद में भुरिगार्षीपङ्क्तिः के 1 संदर्भ मिले

पुनस्त्वादित्या रुद्रा वसवः पुनर्ब्रह्मा वसुनीतिरग्ने। पुनस्त्वा ब्रह्मणस्पतिराधाद्दीर्घायुत्वाय शतशारदाय ॥