छन्द खोजें

अथर्ववेद में भुरिक्संस्तारपङ्क्तिः के 1 संदर्भ मिले

तदग्निराह तदु सोम आह बृहस्पतिः सविता तदिन्द्रः। ते मे देवाः पुरोहिताः प्रतीचीः कृत्याः प्रतिसरैरजन्तु ॥