छन्द खोजें

अथर्ववेद में भुरिक्परातिजागतात्रिष्टुप् के 1 संदर्भ मिले

एवा महान्बृहद्दिवो अथर्वावोचत्स्वां तन्वमिन्द्रमेव। स्वसारौ मातरिभ्वरी अरिप्रे हिन्वन्ति चैने शवसा वर्धयन्ति च ॥