छन्द खोजें

अथर्ववेद में बृहत्यनुष्टुप् के 2 संदर्भ मिले

अन्येभ्यस्त्वा पुरुषेभ्यो गोभ्यो अश्वेभ्यस्त्वा। निः क्रव्यादं नुदामसि यो अग्निर्जीवितयोपनः ॥