छन्द खोजें

अथर्ववेद में पुरोऽतिशक्वरीपादयुग्जगती के 1 संदर्भ मिले

ये दिशामन्तर्देशेभ्यो जुह्वति जातवेदः सर्वाभ्यो दिग्भ्योऽभिदासन्त्यस्मान्। ब्रह्मर्त्वा ते पराञ्चो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्प्रतिसरेण हन्मि ॥