छन्द खोजें

अथर्ववेद में पुरोष्णिग्बार्हतपरानुष्टुप् के 1 संदर्भ मिले

ऐन्द्राग्नं पावमानं महानाम्नीर्महाव्रतम्। उच्छिष्टे यज्ञस्याङ्गान्यन्तर्गर्भ इव मातरि ॥