छन्द खोजें

अथर्ववेद में पुरोविराट्पुरस्ताज्ज्योतिस्त्रिष्टुप् के 1 संदर्भ मिले

यामिन्द्रेण संधां समधत्था ब्रह्मणा च बृहस्पते। तयाहमिन्द्रसंधया सर्वान्देवानिह हुव इतो जयत मामुतः ॥