छन्द खोजें

अथर्ववेद में पञ्चपदोष्णिग्बृहतीगर्भातिजगती के 1 संदर्भ मिले

रोचसे दिवि रोचसे अन्तरिक्षे पतङ्ग पृथिव्यां रोचसे रोचसे अप्स्वन्तः। उभा समुद्रौ रुच्या व्यापिथ देवो देवासि महिषः स्वर्जित् ॥