छन्द खोजें

अथर्ववेद में निचृन्महाबृहती के 5 संदर्भ मिले

उत्त्वा यज्ञा ब्रह्मपूता वहन्त्यध्वगतो हरयस्त्वा वहन्ति। तिरः समुद्रमति रोचसेऽर्णवम् ॥