छन्द खोजें

ऋग्वेद में निचृदार्चीत्रिष्टुप् के 3 संदर्भ मिले

उपहूताः पितर: सोम्यासो बर्हिष्येषु निधिषु प्रियेषु । त आ गमन्तु त इह श्रुवन्त्वधि ब्रुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान् ॥