छन्द खोजें

अथर्ववेद में निचृत्पुरस्ताद्बृहती के 2 संदर्भ मिले

अव पद्यन्तामेषामायुधानि मा शकन्प्रतिधामिषुम्। अथैषां बहु बिभ्यतामिषवः घ्नन्तु मर्मणि ॥