छन्द खोजें

अथर्ववेद में त्र्यवसानोष्णिग्बृहतीगर्भा षट्पदातिजगती के 1 संदर्भ मिले

अर्बुदिर्नाम यो देव ईशानश्च न्यर्बुदिः। याभ्यामन्तरिक्षमावृतमियं च पृथिवी मही। ताभ्यामिन्द्रमेदिभ्यामहं जितमन्वेमि सेनया ॥