छन्द खोजें

अथर्ववेद में त्रिपात्स्वराडुपरिष्टान्महाबृहती के 1 संदर्भ मिले

शं नो भवन्त्वाप ओषधयः शिवाः। इन्द्रस्य वज्रो अप हन्तु रक्षस आराद्विसृष्टा इषवः पतन्तु रक्षसाम् ॥