छन्द खोजें

ऋग्वेद में ज्योतिष्मतीत्रिष्टुप् के 1 संदर्भ मिले

इमं यज्ञं सहसावन् त्वं नो देवत्रा धेहि सुक्रतो रराणः। प्र यंसि होतर्बृहतीरिषो नोऽग्ने महि द्रविणमा यजस्व॥