छन्द खोजें

ऋग्वेद में आर्चीभुरिक्त्रिष्टुप् के 1 संदर्भ मिले

ऋष्वस्त्वमिन्द्र शूर जातो दासीर्विश: सूर्येण सह्याः । गुहा हितं गुह्यं गूळ्हमप्सु बिभृमसि प्रस्रवणे न सोमम् ॥