SEARCH SWARA
Total swara 42 in Yajurveda!
ऋषभ, मध्यमः ( 3) ऋषभः ( 120) ऋषभः, गान्धारः ( 1) ऋषभः, निषादः ( 1) ऋषभः, पञ्चमः ( 1) ऋषभः, षड्जः ( 7) गान्धारः ( 400) गान्धारः, ऋषणः, मध्यमः, पञ्चमः ( 1) गान्धारः, ऋषभः ( 3) गान्धारः, पञ्चमः ( 1) गान्धारः, षड्जः ( 2) धैवतः ( 533) धैवतः, ऋषभः ( 3) धैवतः, गान्धारः ( 2) धैवतः, निषादः ( 2) धैवतः, पञ्चमः ( 4) धैवतः, मध्यमः ( 3) धैवतः, षड्जः ( 3) निषादः ( 198) निषादः, गान्धारः ( 1) निषादः, धैवतः ( 2) निषादः, पञ्चमः ( 3) निषादः, मध्यमः ( 3) निषादः, षड्जः ( 1) पञ्चमः ( 238) पञ्चमः, धैवतः ( 2) पञ्चमः, निषादः ( 3) पञ्चमः, मध्यमः ( 3) पञ्चमः, षड्जः ( 2) मध्यमः ( 154) मध्यमः, गान्धारः ( 1) मध्यमः, गान्धारः, ऋषभः ( 1) मध्यमः, निषादः ( 2) मध्यमः, पञ्चमः ( 2) मध्यमः, पञ्चमः, स्वरः ( 1) मध्यमः, षड्जः ( 2) षड्जः ( 259) षड्जः, ऋषभः ( 1) षड्जः, गान्धारः ( 1) षड्जः, धैवतः ( 2) षड्जः, निषादः ( 2) षड्जः, मध्यमः, गान्धारः ( 1)