SEARCH DEVATA
Total Devata 60 in Samveda!
अग्निः ( 323) अग्निः पवमानः ( 4) अग्निर्हवींषि वा ( 3) अङ्गिराः ( 1) अदितिः ( 1) अन्नम् ( 1) अपांनपात् ( 1) अप्वा ( 1) अश्विनौ ( 19) अश्विनौ, मित्रावरुणौ ( 1) आत्मा अग्निर्वा ( 1) आत्मा सूर्यो वा ( 3) आदित्यः ( 3) आदित्याः ( 5) आपः ( 3) आश्विनौ ( 1) इध्मः समिद्धो वाग्निः ( 1) इन्द्रः ( 664) इन्द्रवायू ( 2) इन्द्राग्नी ( 31) इन्द्रो मरुतो वा ( 1) इषवः ( 1) उषाः ( 22) गावः ( 1) तनूनपात् ( 1) त्वष्टा, पर्जन्यः, ब्रह्मणस्पतिः, अदितिः ( 1) दधिक्रा ( 1) द्यावापृथिवी ( 2) द्यावापृथिव्यौ ( 3) नराशंसः ( 1) पवमानः सोमः ( 636) पवमानाध्येता ( 6) पुरुषः ( 5) पूषा ( 2) प्रजापतिः ( 1) बृहस्पतिः ( 1) ब्रह्मणस्पतिः ( 2) मरुत इन्द्रश्च ( 2) मरुतः ( 11) मित्रावरुणादित्याः ( 1) मित्रावरुणौ ( 21) यूप ( 1) रात्रिः ( 1) लिंगोक्ताः ( 1) लिङ्गोक्ताः ( 1) वरुणः ( 2) वाजिनः ( 1) वायुः ( 5) विश्वकर्मा ( 1) विश्वे देवाः ( 15) विश्वेदेवाः ( 9) विष्णुः ( 9) विष्णुर्देवो वा ( 1) वेनः ( 4) संग्रामशिषः ( 4) सरस्वती ( 1) सरस्वान् ( 1) सविता ( 2) सूर्यः ( 19) सोमः ( 6)